Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen vil gjøre det enklere å drive med friluftsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen ønsker at flere skal drive med friluftsliv. Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Regjeringen vil derfor åpne for flere aktiviteter i verneområder og utmark og legge til rette for større aktivitet i nærområdene. Dette står i den nye stortingsmeldingen om friluftsliv.

-Vi vil at enda flere skal drive med friluftsliv enda oftere fordi gevinsten er så stor. På skjermen vinner norske skihelter jevnlig, men når du kommer deg ut i naturen og nærområdene er du en vinner hver eneste gang, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

- Aktivt friluftsliv er viktig for folkehelsen. Du trenger ikke gå på topptur, men gå en rundtur i nærområdet. Det kan bety forskjellen for mange, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Barn, unge og personer med innvandrerbakgrunn er prioritert i friluftslivsarbeidet. De frivillige organisasjonene er viktige for å lære barn og unge friluftsliv, og for å gi dem gode naturopplevelser.

Les stortingsmeldingen om friluftsliv her.
Last ned et sammendrag av stortingsmeldingen om friluftsliv her (pdf).

Enklere regelverk for å ta høyde for nye friluftslivsformer

- Regjeringen vil gjøre det enklere å drive med friluftsliv gjennom å forenkle og oppdatere regelverket. Dagens regelverk tar ikke nok høyde for nye former for friluftsliv, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Regjeringen foreslår å åpne for flere aktiviteter i verneområdene. Det vil si at det i utgangspunktet blant annet skal bli tillatt å sykle på eksisterende veier og stier i nasjonalparkene og i landskapsvernområdene. Regjeringen vil endre verneforskriftene i tråd med dette.

Regjeringen vil forenkle og modernisere friluftsloven, slik at det ikke blir tvil om lovligheten av nye former for friluftsliv som kiting, fatbike og paragliding. Adgangen til å sykle i utmark vil også bli utvidet med denne endringen.

Friluftsliv og folkehelse

Regjeringen ønsker at flere skal drive med friluftsliv fordi dette bidrar til å styrke folkehelsen. 80 prosent av befolkningen har potensiale for å øke sin fysiske aktivitet. Hvis disse øker sitt aktivitetsnivå til helsemyndighetenes anbefaling, er det beregnet en årlig velferdsgevinst på 455 milliarder kroner.Velferdsgevinsten er beregnet økonomisk verdi av økt antall leveår og økt livskvalitet.

-Den helsemessige gevinsten av friluftslivet ligger i samspillet mellom naturopplevelse og fysisk aktivitet. Flere studier viser at mennesker som lever i eller i nærheten av grøntarealer blir lykkeligere og har bedre helse enn dem som ikke gjør det, sier Vidar Helgesen.

Regjeringen vil at natur og friluftsliv brukes enda mer i det forebyggende helsearbeidet. Regjeringen vil blant annet oppfordre sykehus og andre behandlingsinstitusjoner til å bruke naturen og friluftslivsaktiviteter som en del av behandlingen.

Nærfriluftsliv

Det er viktig å ta vare på og videreutvikle grønnstrukturer i byer og tettsteder. Dette innebærer blant annet at slike områder skal prioriteres for statlig sikring.

Erfaring og forskning viser at folk er vesentlig mer aktive hvis det ligger friluftslivsområder innen ca 500 meter fra der de bor.

-Vi oppfordrer kommunene til å utarbeide grønnstrukturplaner for sine byer og tettsteder. I planleggingen er det gode faglige holdepunkter for å legge til rette for at det er mindre enn 500 meter fra bolig til nærmeste grøntområde eller turveinett. sier Vidar Helgesen.

Friluftslivets år

Tall fra Ipsos 2016 viser at 21 prosent har brukt friluftslivsmulighetene i nærmiljøet mer de siste 12 månedene og at nesten en million mennesker har vært mer ute i naturen i 2015. Dette viser at målet for Friluftlivets år om økning i friluftsaktiviteter i befolkningen ble nådd.

Friluftslivets år 2015 var en suksess, og regjeringen vil derfor at det gjennomføres et nytt friluftslivets år i 2025.

Friluftsområder langs kysten og på fjellet

Regjeringen vil utarbeide en veiledning om helhetlig planlegging i sjøområdene, og vil oppfordre kommunene til å kartlegge tilgjengeligheten og fjerne ulovlige stengsler i strandsonen. Friluftsområder ved kysten skal prioriteres for statlig sikring.

-Stortingsmeldingen omfatter hele friluftslivsfeltet, selv om friluftsliv i nærmiljøet er prioritert. Regjeringen vil ta vare på friluftslivet i de bynære fjellområdene, der det mange steder er et stort utbyggingspress, særlig i form av hyttebygging. Fjellområdene må forvaltes slik at det også i fremtiden finnes større sammenhengende områder for friluftsliv der, sier Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Regjeringen vil oppfordre fylkeskommuner til å utarbeide regionale planer som sikrer større naturområder for friluftsliv i fjellområdene. Regjeringen vil også bedre veiledningen om helhetlig planlegging i fjellområdene, og vil vurdere å utarbeide en statlig planretningslinje for deler av fjellområdene.

Fra Skjennungen i Nordmarka
Friluftsliv ved Skjennungen i Nordmarka Foto: Terje Borud, visitnorway.com