Historisk arkiv

Stilla og Brauterstilla naturreservat er opprettet og grensene for Åkersvika naturreservat er endret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å endre grensene for Åkersvika naturreservat for å legge til rette for at E6 utvides til fire felt. I samsvar med Ramsarkonvensjonen blir det etablert både erstatningsareal ved utvidelse av reservatet, og i tillegg vernes kroksjøene Stilla og Brauterstilla i Fet og Skedsmo kommuner som naturreservat.

I 2013 godkjente Klima- og miljødepartementet kommunedelplanen for E6 gjennom Åkersvika naturreservat. Det innebærer atE6 skal utvides til fire felt i dagens trasé. Hele området der E6 blir liggende tas ut av Åkersvika naturreservat. Tapet av natur som blir omgjort til vei skal i tråd med Ramsarkonvensjonen kompenseres ved at annen natur av samme type blir tatt vare på som naturreservat.


For å være sikker på at det nye området blir like bra for dyr og planter, bestemte departementet at nytt verneareal skal være tre ganger større enn det som tas ut av Åkersvika naturreservat, og samlet økologisk effekt skal vektlegges. Rundt Åkersvika er det ikke mulig å finne nok natur av samme type som der E6 skal gå. Derfor har vi i dag også vernet et nytt naturreservat med de to verdifulle kroksjøene Stilla og Brauterstilla i Leiravassdraget i Akershus, Disse er viktige leveområder for fugl, både til hekking og som rasteplass under trekk. Det meste av reservatet er naturtypen "kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti" som er sterkt truet (Norsk rødliste for naturtyper 2011).

Fra Åkersvika naturreservat er det tatt ut 126 og lagt til nye 175,5 dekar, slik at det er en netto utvidelse til totalt 4.281 dekar. Stilla og Brauterstilla naturreservat er 596 dekar. Til sammen er dermed 645,5 dekar våtmark vernet i dag.

For mer informasjon se:

Kongelig resolusjon om grenseendring i Åkersvika naturreservat og opprettelse av Stilla og Brauterstilla naturreservat

Verneforskrift for Åkersvika (pdf).

Verneforskrift for Stilla og Brauterstilla (pdf).