Historisk arkiv

USA og Kina slutter seg til Parisavtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

– Det har stor betydning at USA og Kina nå sier at de vil ratifisere den internasjonale klimaavtalen som det ble enighet om i Paris i fjor. Dette er de to landene som slipper ut mest klimagasser i verden. Dette en milepæl i det internasjonale klimasamarbeidet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Norge var blant de fremste i rekken til å formelt ratifisere Parisavtalen 20. juni i år, og er en pådriver for at andre land skal tiltre avtalen så raskt som mulig. Hittil har 26 land – som står for nesten 40 prosent av de globale utslippene av klimagasser – ratifisert den internasjonale klimaavtalen. Kart: http://cait.wri.org/indc/#/ratification

Norge var blant de fremste i rekken til å formelt ratifisere Parisavtalen 20. juni i år, og er en pådriver for at andre land skal tiltre avtalen så raskt som mulig. Hittil har 26 land – som står for nesten 40 prosent av de globale utslippene av klimagasser – ratifisert den internasjonale klimaavtalen. Kart: http://cait.wri.org/indc/#/ratification

Parisavtalen styrker det globale samarbeidet på klimaområdet og landenes innsats for å forhindre menneskeskapte klimaendringer. Avtalen trer i kraft når minst 55 land – som til sammen står for minst 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser – har sluttet seg til den.

Øker presset

– Det er et godt tegn at store økonomier som Kina og USA formelt tiltrer Parisavtalen så raskt. Dette øker presset på de landene som ennå ikke har sluttet seg til den, og er veldig positivt for Norge og andre land som har ratifisert, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

USA og Kina ratifiserte Parisavtalen formelt samme dag som presidentene Barack Obama og Xi Jinping kom med en felles kunngjøring om at de håper den trer i kraft allerede i år.

Når USA og Kina legges til gruppen av land som har ratifisert Parisavtalen, vil den dekke nesten 40 prosent av verdens samlede utslipp. Da mangler det bare at 32 land – som står for litt over 15 prosent – slutter seg til klimaavtalen, slik at den trer i kraft.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerte Parisavtalen på vegne av Norge i New York i april. I juni ratifiserte Norge den internasjonale klimaavtalen. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen signerte Parisavtalen på vegne av Norge i New York i april. I juni ratifiserte Norge den internasjonale klimaavtalen. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Andre land følger etter

– Brasil, Japan, Mexico, Canada, Saudi Arabia og Australia er andre store utslippsland som har gitt uttrykk for at de vil kunne ratifisere Parisavtalen allerede i år. Til sammen står de for rundt 12 prosent av verdens utslipp. Da begynner vi å nærme oss det vi trenger for at klimaavtalen trer i kraft, sier Vidar Helgesen.

Det er forventet at noen land vil formelt tiltre avtalen under FNs ratifiseringsseremoni i New York 21. september.

– Det internasjonale samarbeidet om klimautfordringene styrkes når Parisavtalen trer i kraft. Det vil sende sterke signaler til offentlig og privat sektor om at regjeringene i disse landene mener alvor med omstillingen til en lavutslippsverden, sier Vidar Helgesen. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Parisavtalen

  • Vedtatt 12. desember 2015. Formålet er å holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.
  • Skal også bidra til å øke evnen til å tilpasse seg skadevirkningene av klimaendringene og sikre finansiering av en lavutslippsutvikling.
  • Trer i kraft når minst 55 land – som til sammen står for minst 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser – har sluttet seg til avtalen.
  • Til nå har180 land undertegnet avtalen og 26 land har sluttet seg til den den.