Historisk arkiv

Verner 18 skogområder i åtte fylker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen har i dag vernet 18 skogområder i åtte fylker. Det meste av arealet er frivillig vern av privateid skog, mens ett område er offentlig eid skog.

Gammel granskog i Dørdalen i Gausdal kommune som nå er vernet. På det døde grantreeet på bildet lever soppen svartsonekjuke og rosenkjuke, to kjuker som er klassifisert som nær truede.
Gammel granskog i Dørdalen i Gausdal kommune som nå er vernet. På det døde grantreet på bildet lever soppene svartsonekjuke og rosenkjuke, to kjuker som er klassifisert som nær truede. Foto: Jon Tellef Klepsland

I alt vernes 48 kvadratkilometer.  Omlag 29 kvadratkilometer av dette er produktiv skog.

De fleste av områdene som nå er vernet, er privateid skog der eierne har tilbudt vern mot erstatning fra staten. Et område eies av Opplysningsvesenets fond (prestegårdsskog).

Økt interesse

Interessen for frivillig skogvern har økt de siste årene. Det arbeides med et stort antall områder med sikte på ytterligere vern de kommende årene. Stortinget har nylig vedtatt et mål om vern av ti prosent av skogarealet i Norge. Målet er langsiktig, og vern av privateid skog skal fremdeles i all hovedsak være frivillig. Dagens vernevedtak innebærer at vi nå har vernet noe over tre prosent av den produktive skogen i landet. 

Jeg vil takke de mange skogeierne som tilbyr frivillig vern. De bidrar til at vi kan nå både våre egne skogvernmål og internasjonale mål for naturmangfold. Dette er et positivt og tillitsfullt samarbeid mellom miljømyndighetene og skogeierne. Slik oppnår vi økt skogvern, respekt for privat eiendomsrett og mindre konflikter, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 

Gammel og storvokst furuskog i Åker og Vikane naturreservat i Ullensvang kommune.
Gammel og storvokst furuskog i Åkre og Vikane naturreservat i Ullensvang kommune. Foto: Magnus Johan Steinsvåg/Fylkesmannen i Hordaland

Stor variasjon

Vern av skogområder skal bidra til et vern av representative skogtyper og sikre truede arter og naturtyper i norsk skog. Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er internasjonalt sjeldne. Nær halvparten av de truede og nær truede artene i Norge lever i skog.

Områdene som vernes, er variert. Det er blant annet kystgranskoger i Nord-Trøndelag, dype bekkekløfter i Lierne og Gausdal, større områder med gammel gran- og furuskog i Oslomarka og frodig lauvskog og gammel furuskog i bratte lier ved Hardangerfjorden. Områdene som vernes er levested for et stort antall truede arter. Det inngår også naturtyper som Norge har et internasjonalt ansvar for; bekkekløfter og kystgranskog.

Naturreservater

Områdene er vernet som naturreservater. Unntatt er Kopperhaugene og Vindernhøgda i Oslomarka som vernes som friluftslivsområde med hjemmel i markaloven. Dette er mye brukt til friluftsliv både sommer og vinter. 

Vernevedtaket bidrar til oppnåelse særlig av følgende to nasjonale mål for naturmangfold:

 • Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
 • Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres.

Oppfyller nasjonale mål 

I tillegg bidrar vernevedtaket til oppfyllelse av internasjonale mål. Det gjelder blant annet målet i FN-konvensjonen om biologisk mangfold om vern og bevaring av områder som er viktige for biologisk mangfold og økosystemtjenester. 

– En stor del av det truede naturmangfoldet i Norge fins i skog. Derfor er skogvern et nødvendig og effektivt tiltak for å sikre norsk naturmangfold. Regjeringsplattformen er også klar på at vi vil styrke arbeidet med frivillig skogvern. Jeg er glad for at vi får på plass disse viktige verneområdene, sier Vidar Helgesen.

Følgende områder er nå vernet:

 1. Oksdøla naturreservat i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag
 2. Erikskulen naturreservat i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag
 3. Hemna naturreservat i Namsos og Namdalseid kommuner, Nord-Trøndelag
 4. Storåa naturreservat i Lierne kommune, Nord-Trøndelag
 5. Finnsåsmarka naturreservat i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag
 6. Hemrasmarka naturreservat i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag
 7. Luvdalsætra naturreservat i Åmot kommune, Hedmark
 8. Skordalen naturreservat i Åmot kommune, Hedmark
 9. Rundkollen og Sortungbekken naturreservat (utvidelse) i Nittedal kommune, Akershus
 10. Furuåsen og Hagahogget naturreservat (utvidelse) i Asker kommune, Akershus
 11. Fagermåsen naturreservat (utvidelse) i Aurskog-Høland kommune, Akershus
 12. Krokskogen naturreservat (utvidelse) i Ringerike og Hole kommuner, Buskerud
 13. Skibergfjell naturreservat (utvidelse) i Hof kommune, Vestfold
 14. Dørdalen naturreservat i Gausdal kommune, Oppland
 15. Nørdstebøberget naturreservat i Nordre Land og Etnedal kommuner, Oppland
 16. Åkre og Vikane naturreservat i Ullensvang kommune, Hordaland
 17. Ullensvang naturreservat i Ullensvang kommune, Hordaland
 18. Kopperhaugene og Vindernhøgda friluftslivsområde i Oslo kommune, Oslo

 

For tre områder (Lille Sølensjø i Rendalen, Øytjernet i Gjøvik og Søndre Land og Tjongspollen i Bømlo) utsettes vern i påvente av at regelverket fra og med 2017 vil presisere at erstatninger for skogvern er skattefrie også for deltakere i sameier.