Historisk arkiv

Nyheter

Departementet har endret rovviltforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har endret rovviltforskriften. Endringen innebærer blant annet at rovviltnemndene kan behandle spørsmålet om lisensfelling av store rovdyr ut ifra flere hensyn enn tidligere.

– Endring er gjort med bakgrunn i Stortingets vedtak. Rovviltnemndene får nå en noe større verktøykasse i forvaltningen av rovvilt. De kan blant annet tillate lisensfelling av store rovdyr for å ivareta det som etter loven kvalifiserer som allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Endringene er i samsvar med Stortingets vedtak fra 25. april 2017. I vedtaket heter det:

"Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften, slik at naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b inngår som del av hjemmelsgrunnlaget for betinget skadefelling og lisensfelling av ulv, og at naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c inngår som del av hjemmelsgrunnlaget for lisensfelling av ulv."

– Regjeringen vil fortsette å føre en rovviltpolitikk som er innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og Stortingets ulike vedtak om forvaltning av rovvilt. Hvilke konsekvenser forskriftsendring vil få i den praktiske forvaltningen, vil måtte avklares når de enkelte vedtak skal fattes, sier Helgesen.

Klima- og miljødepartementet har også i samsvar med Stortingets vedtak gjort endringer i rovviltforskriften knyttet til skadefelling av rovvilt.