Historisk arkiv

Foreslår lenger lisensfellingsperiode utenfor ulvesonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet forslår å utvide lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen. Innenfor ulvesonen foreslås det ingen endring.

Jeg har fulgt opp Stortingets vedtak og gjort en ny vurdering av lisensfellingsperioden for ulv. Jeg foreslår en utvidelse av fellingsperioden utenfor ulvesonen. Innenfor ulvesonen mener jeg imidlertid fellingsperioden bør være som i dag. Dette er i tråd med Miljødirektoratets faglige anbefaling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Oppdrag fra Stortinget

Våren 2016 ba Stortinget regjeringen vurdere å tillate lik jakttid i og utenfor ulvesonen. Lisensfellingperioden er i dag 1. januar til 15. februar innenfor ulvesonen og 1. oktober til 31. mars for resten av landet. Lik jakttid kan oppnås gjennom å innføre kortere lisensfellingsperiode utenfor ulvesonen eller å utvide lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen. Stortinget har ikke presisert dette nærmere.

Departementet har gjort en helhetlig vurdering av Stortingets anmodningsvedtak, og sett dette i sammenheng med både ulvens biologi og hvordan skader på beitedyr kan reduseres.

- Jeg har ikke avgrenset dette til kun å se på muligheter for å gjøre lisensfellingsperioden for ulv lik innenfor og utenfor ulvesonen, sier Helgesen.

Biologiske hensyn ved departementets forslag

Utenfor ulvesonen er det normalt bare enkeltulver, og her er biologiske hensyn mindre relevante. Lisensfellingen utenfor ulvesonen skal bidra til minst mulig tap av beitedyr, og departementet foreslår at lisensfellingsperioden starter samtidig med elgjakta 25. september, og avsluttes først 30. april.

En forutsetning for en lenger lisensfellingsperiode utenfor ulvesonen, er at det ikke finnes uoppdagete familiegrupper av ulv i disse områdene. Departementet mener kvaliteten på bestandsovervåkingen er så god at det ivaretar tryggheten for at familiegrupper blir oppdaget.

Innenfor ulvesonen lever de fleste ulvene i familiegrupper. Ulvens biologi og økologi tilsier at vi bør unngå felling av ulv i ulveflokker frem til valpene er store nok til å klare seg selv. Det bør heller ikke tillates lisensfelling i perioden etter parringen, fordi ulvetisper ikke vil klare å forsørge seg selv og valpene dersom hannulven som er far til valpene blir felt.

- En utvidelse av lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen setter valpenes overlevelse i fare. Det vil være etisk svært betenkelig, sier Helgesen.

Høringsinnspill

Høringssvar kan sendes inn på skjemaet som du finner her på høringssiden, innen utgangen av 1. mars 2018.

Liste over høringsinstansene ligger vedlagt brevet. Instansene bes vurdere om forslagene bør forelegges for eventuelle underordnede organer. Alle er velkommen til å gi sine innspill på høringsforslaget uavhengig av om de står på høringslisten eller ikke.