Historisk arkiv

Nyheter

Vil ta vare på flere hule eiker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Hule eiker har et rikere indre liv enn de fleste. De er meget viktige som levested for svært mange arter. Tre tusen hule eiker i områder mellom kulturlandskap og produktiv skog får bedre beskyttelse gjennom ordningen for utvalgte naturtyper.

 

Omlag tre tusen hule eiker skal inngå i ordningen utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.

– Hule eiker kan bli flere hundre år gamle. Disse imponerende trærne kan være hjem for opptil 1500 forskjellige innsekter, sopp og lav. Mange av artene er truet eller rødlistet. Enkelte trær har så store hulrom at de kan romme flere mennesker samtidig. Nå gir vi om lag tre tusen hule eiker økt beskyttelse som utvalgt naturtype og synliggjør det gjennom en enkel kartløsning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Truet natur

Mange arter vi finner i de hule eikene, har ingen andre leveområder enn i de gamle trærne.

Regjeringen har nå kommet fram til en kartbasert løsning som skal sikre at flere hule eiker blir tatt hensyn til gjennom ordningen for utvalgte naturtyper. Løsningen skal bidra i større grad til å ta vare på truet natur.

Utvalgte naturtyper

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har utarbeidet forslaget til løsningen. Landbruksdirektoratet er nasjonal skogmyndighet.

Ordningen for utvalgte naturtyper innebærer ikke vern, men at det skal tas økt hensyn til forekomster av naturtypen. Kommunene har ansvar for å utarbeide planer for å ivareta sine utvalgte naturtyper. Man kan søke skjøtselsmidler gjennom Miljødirektoratet for utvalgte naturtyper. Fylkesmannen og kommunen kan gi veiledning om naturtypene. 

Økt beskyttelse

I dag sier dagens skogbrukspraksis og regelverk at det skal være mulig å drive et skogbruk basert på utnytting av eiketømmer i produktiv skog. Samtidig ivaretar skogbrukets miljøsystemer hule eiker slik at de får stå som såkalte livsløpstrær. De blir ikke hogd.

Men hule eiker som står i randsonen mellom skog og kulturlandskaper, som åkerholmer og alleer, omfattes vanligvis ikke av skogbrukets miljøhensyn. Derfor trenger hule eiker i dette området økt beskyttelse. Det får de nå. 

Sone rundt treet

Gjennom en kartbasert løsning for ordningen, får omlag tre tusen hule eiker i denne randsonen økt beskyttelse ved at de inngår i ordningen som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har kommet fram til en kartbasert løsning som innebærer at trær som ligger 20 meter inn i produktiv skog skal omfattes av den nye ordningen, også de på grenselinjen. En hensynssone på 15 meter rundt treets stamme skal også ivareta naturtypens krone og røtter. Tiltak innenfor denne sonen som kan skade treet, vil kreve meldeplikt til kommunen.

Mer informasjon om utvalgte naturtyper finner du her

Mer informasjon om hule eiker kan du laste ned  her