Historisk arkiv

Legger fram klimamelding

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen legger før sommeren frem en stortingsmelding om klimapolitikken. Meldingen vil presentere en overordnet strategi for hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030.

Norge deltar i dag i det europeiske kvotesystemet gjennom EØS-avtalen. Fra 1. januar 2021 vil Norge og EU også samarbeide om å redusere ikke-kvotepliktige utslipp, det vil i hovedsak si utslipp fra transport, jordbruk, bygg og avfall, men også utslipp i industrien og i petroleumsvirksomheten. 

Strategi for kutt

Det er ennå ikke bestemt hvordan nødvendige kutt i ikke-kvotepliktige utslipp skal fordeles mellom de ulike landene. Norge ligger an til å få et mål om 40 prosent reduksjon i 2030 fra 2005. Klimameldingen skal legge opp en strategi for hvordan dette målet skal nås. 

Utslippsbudsjett

EU-regelverket gjør 2030-målet om til et bindende utslippsbudsjett som gjelder utslippene hvert år i perioden 2021-2030. Dermed vil Norge allerede fra 1. januar 2021 være forpliktet til å redusere utslippene i tråd med vårt utslippsbudsjett for perioden 2021-2030. 

Reduserte utslipp

Strategien for å oppfylle utslippsbudsjettet blir en viktig del av klimameldingen. Budsjettene kan oppfylles gjennom reduserte utslipp nasjonalt eller ved å betale for reduksjoner i EU-landene. I klimaloven sier regjeringen at den vil rapportere årlig til Stortinget om status for måloppnåelse.