Historisk arkiv

Statlig planretningslinje om klimatilpasning sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Kommunene skal få klare retningslinjer for hvordan de skal drive klimatilpasning. Et forslag til ny statlig retningslinje for klimatilpasning i planleggingen er nå sendt på høring fra Klima- og miljødepartementet. Retningslinjen skal styrke kommunenes arbeid med å tilpasse seg et våtere og varmere klima med mer flom og overvann.

Med fortsatt raskt økende klimagassutslipp vil Norge frem mot år 2100 få et varmere klima, med mer nedbør og hyppigere tilfeller av kraftig nedbør over kort tid. Det blir kortere snøsesong, endret flommønster og stigende havnivå.

Bedre rustet

Dette gir kommunene flere utfordringer i planleggingsarbeidet. Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har jobbet sammen for å utvikle nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Retningslinjene skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet for å møte klimaendringene, og skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging.       

Redusere utslippene

- Det viktigste vi gjør, er å få ned klimagassutslippene. Men vi må også tilpasse oss det endrede klimaet som vi allerede opplever og som vi vil oppleve enda kraftigere i årene fremover. Retningslinjene vil gi et tydelig signal om at klimatilpasning er et viktig hensyn i planleggingen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Redusere sårbarheten 

Retningslinjene for klimatilpasning innarbeides i de eksisterende retningslinjene for klima- og energiplanlegging. Det skyldes at arbeidet med utslippsreduksjoner og arbeidet med klimatilpasning henger naturlig sammen og bør ses i sammenheng. Det er viktig med løsninger som både reduserer utslippene og reduserer sårbarheten for klimaendringer.

Klimatilpasning er et omfattende tema med en rekke ulike problemstillinger. Det vil bli utarbeidet en veiledning når planretningslinjen er fastsatt. 

Høringsfristen er satt til 1. desember.

Høringsnotatet og høringsbrevet finner du her