Historisk arkiv

Norge nytt medlem av Unescos verdensarvkomité

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge ble i dag valgt inn som medlem av Unescos prestisjetunge verdensarvkomité.

- Dette er en stor begivenhet for oss. Verdensarvkomiteen er en viktig komité i FN-systemet, og verdensarvlisten har stor betydning for å sikre verdens kultur- og naturarv for framtiden, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Verdensarvkomiteen bestemmer verdensarvlisten, og her finner vi verdens viktigste kultur- og naturarvsteder. Komiteen blir regnet som en prestisjetung komité i FN-systemet.

- Det medfører et stort ansvar for Norge å være med i komiteen. Det å komme på verdensarvlisten betyr mye for turisme, verdiskaping og muligheten til å ta vare på de enestående stedene. Dette er natur- og kultursteder som vi vil videreføre i god stand til kommende generasjoner, sier Helgesen.

Tolv nye medlemmer til Unescos verdensarvkomité ble valgt på verdensarvkonvensjonens generalforsamling. Verdensarvkomiteen har en rekke oppgaver. Den vedtar hvilke nye områder som skal føres opp på verdensarvlisten, og den har ansvaret for å følge opp arbeidet med konvensjonen. Det betyr blant annet å overvåke og forvalte områdene som står på verdensarvlisten, og vurdere om det er land som trenger råd eller bistand. Den skal også beslutte hva som må gjøres for å sikre verdensarv som er truet.

- Verdensarvkonvensjonens formål er å sikre de uerstattelige verdiene. Samtidig kan en verdensarvstatus bidra til at et samfunn får gode muligheter for å utvikle seg, sier Helgesen.

Verdensarven er utsatt for et stort press på grunn av mangelfull forvaltning, utbygging, massiv turisme, krig og katastrofer. Norge skal bidra i det internasjonale samarbeidet på områder der vi har særlig kompetanse.

Norges innsats i komiteperioden vil være å arbeide for å:

  • få en mer helhetlig forvaltning av kultur- og naturarven i tråd med konvensjonens prinsipp
  • sikre verdensarvens universelle verdier
  • styrke institusjoner, eksperter og lokalsamfunn, slik at de kan ivareta verdensarven
  • gjøre verdensarvlisten mer representativ, ved å få fram land, regioner og type kultur- og naturarv som i dag er lite til stede på listen  
  • gjøre landene bedre i stand til å reagere og handle når verdensarv trues som følge av krig, konflikt og naturkatastrofer. Norge støtter også Unescos krisefond for verdensarv som er utsatt for krig og naturkaststrofer.

Norge er medlem i verdensarvkomiteen for perioden 2017-2021. Komiteen har 21 medlemmer som velges blant de 193 landene som har undertegnet konvensjonen. Verdensarvkonvensjonen er en av de viktigste miljøkonvensjonene og har nærmest universell oppslutning.

Verdensarvkomiteen er en ekspertkomité, og Norges delegasjon til komiteen blir ledet av riksantikvar Jørn Holme og fagdirektør Berit Lein i Miljødirektoratet. Begge har lang og bred erfaring på hvert sitt område.

Norge har i dag åtte områder på verdensarvlisten, og vil ikke fremme nye nominasjoner så lenge Norge er medlem i verdensarvkomiteen.