Historisk arkiv

Ny genetisk utredning av ulvestammen i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Det første av to steg for å finne ut mer om den skandinaviske ulvestammens genetiske opphav er nå i gang. Tre uavhengige amerikanske forskere fra bl.a. Harvard gjennomfører nå en gjennomgang av eksisterende studier og kunnskap.

Gjennom dette prosjektet skal forskerne finne ut hva som er den genetiske og geografiske opprinnelsen til dagens ulvestamme. De skal også undersøke om det er innblanding av hund i ulvestammen, såkalt hybridisering.

– Det har blitt stilt mange spørsmål om den norske ulvens genetikk den siste tiden. Derfor gjør vi nå en grundig undersøkelse av nettopp dette, og jeg er glad for at dette arbeidet nå er godt i gang, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Utredningen deles inn i to faser: I første fase skal et panel bestående av tre amerikanske forskere gjennomgå og kvalitetssikre eksisterende studier og kunnskap, en såkalt fagfellevurdering. Disse forskerne er Dr. Adam H. Freedman (Harvard university, Cambridge, Massachusetts), Professor Fred W. Allendorf (University of Montana, Missoula), og Professor Robert K. Wayne (University of California, Los Angeles).

Tidsfristen for oppdraget er satt til 1. september 2017.

– For å sikre størst mulig grad av uavhengighet, har Miljødirektoratet spurt en rekke redaktører av vitenskapelige tidsskrifter innenfor fagområdet genetikk om anbefalinger av forskere som kan gjennomgå studiene vi har om dette temaet i dag. Slik sikrer vi en faglig solid og uavhengig kunnskapsbase når neste fase – DNA-analyser – settes i gang, sier Helgesen.

Fase to vil i all hovedsak bestå av omfattende nye analyser av DNA-materiale av ulv som er samlet inn. Med ny teknologi vil man så undersøke hvor ulven i Skandinavia kommer fra. I tillegg vil forskere undersøke om det er innblanding av hund i arvematerialet, og sammenligne resultatene opp mot tidligere studier.

Miljødirektoratet arbeider med å utforme konkurransegrunnlaget for denne fasen. For å sikre at konkurransegrunnlaget inneholder krav som er realistiske og relevante, får Miljødirektoratet innspill fra fagmiljøer på genetikk i prosessen. Oppdraget vil utlyses internasjonalt. Det vil blant annes settes krav om kompetanse, kvalifikasjoner, habilitet/uavhengighet (oppfattet og reell), kostnad og tidsbruk.

Det tas sikte på utlysning av fase to senest den 5. september 2017.

Bakgrunnen for oppdraget er stortingsmeldingen Ulv i norsk natur (Meld. St. 21 (2015-2016),  jf. Innst. 330 S (2015-2016), der Regjeringen bes bestille en ny uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge.

Oppdragsbrev fra Miljødirektoratet