Historisk arkiv

Enova overført til Klima- og miljødepartementet fra 1. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Fra 1. mai overtok Klima- og miljødepartementet eierskapet av Enova fra Olje- og energidepartementet.

-Enova er et av de viktigste verktøyene i regjeringens politikk for å kutte norske utslipp av klimagasser og utvikle fremtidens energisystem. Prosjektene som støttes av Enova er grønn omstilling i praksis, og den blågrønne regjeringen vil legge til rette for at Enova skal fortsette med det gode arbeidet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Som følge av overføringen overtar Klima- og miljødepartementet også partsforholdet i den inneværende fireårige styringsavtalen med Enova om forvaltningen av midlene i Klima- og energifondet.

-Vi har hatt en god og konstruktiv prosess i forbindelse med skifte av departement. Nå skal vi sammen med KLD videreutvikle Norges offensive satsing på omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Enova SF er et statsforetak i Trondheim, heleid av Klima- og miljødepartementet. I 2018 tilføres Enova om lag 2,8 milliarder kroner gjennom Klima- og energifondet. Formålet til Enova er bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp. Klima- og miljødepartementet styrer Enova på et overordnet nivå, hovedsakelig gjennom fireårige styringsavtaler og det er opp til Enova å prioritere mellom områder, utforme programmer og tildele støtte til enkeltprosjekter innenfor rammene i styringsavtalen.