Historisk arkiv

Nyheter

Norske utslipp av klimagasser gikk ned i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Endelige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med rundt 1,6 prosent, eller i underkant av 0,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk.

Utslipp fra veitrafikk går ned hovedsakelig på grunn av en økning i innblanding av biodrivstoff, men også med bakgrunn i at flere velger å kjøpe el- og hybridbiler. (Se pressemelidingen fra SSB her.)

I tillegg til økt innblanding av biodrivstoff har den grønne omleggingen av engangsavgiften siden 2013 og de blågrønne partienes elbilpolitikk bidratt til å redusere utslipp fra veitrafikk. I 2017 var rundt 20% av nybilsalget elbiler og rundt 18% ladbare hybridbiler.

Utslipp fra forbrenning av biodrivstoff teller som null i det norske utslippsregnskapet. Det er kjent at enkelte typer biodrivstoff er problematiske med tanke på risiko for indirekte arealbruksendringer. Mye av biodrivstoffet som ble omsatt i 2017 var forbundet med slik risiko, men bruken av avansert biodrivstoff fra avfall og rester, med god klimaeffekt, økte også kraftig i fjor. Regjeringen jobber med virkemidler for å fortsette den positive trenden med økt bruk av avansert biodrivstoff, samtidig som man ønsker å redusere bruken av biodrivstoff produsert fra palmeolje.