Historisk arkiv

Nyheter

Ny nasjonalpark i Lofoten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen har vedtatt å opprette en nasjonalpark i Lofoten. Den nye nasjonalparken ligger helt ytterst i Lofoten og får navnet Lofotodden nasjonalpark. Norge har nå 40 nasjonalparker på fastlandet.

Lofododden nasjonalpark. Kartlegging av naturmangfold 2013. Horseidvika, sanddynesystem.
Lofotodden nasjonalpark. Kartlegging av naturmangfold 2013. Horseidvika, sanddynesystem. Foto: Pål Alvereng/Miljøfaglig utredning.

– Lofotodden nasjonalpark er vern av noe av det flotteste kystlandskapet vi har. Nå sikrer vi dette området for framtidige generasjoner. Den nye nasjonalparken har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder. Vi tar vare på det særpregete og unike landskapet med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Lofotodden nasjonalpark ligger ytterst i Lofoten i kommunene Moskenes og Flakstad. Størstedelen av parken er landareal (86 km2), mens 13 km2 er sjøareal.

Nasjonalparken har landskap og natur- og kulturmiljøer med opplevelseskvaliteter av meget stor verdi. Deler av området som vernes, er populære turistmål og brukes svært mye til friluftsliv.

Etablering av nasjonalpark vil bidra til en bedre tilrettelegging for bærekraftig besøk i området. Sommeren er viktigst for reiselivsnæringen, men vinterturismen har vært sterkt økende de siste årene. Ski- og toppturer og såkalt "nordlysturisme" har hatt sterk vekst som reiselivsprodukter. Nasjonalparken vil være et viktig bidrag til økt verdiskaping lokalt og regionalt, knyttet til naturbasert turisme i form av for eksempel overnatting og guiding. Den nye merkevarestrategien for Norges nasjonalparker vil også kunne bidra til dette.

– Jeg vil berømme Flakstad og Moskenes kommuner for arbeidet med denne vernesaken. Initiativet om vern kom fra kommunene selv, og de har vært gode og konstruktive medspillere i hele prosessen. Jeg håper nasjonalparken vil gi kommunene en flott mulighet til å utvikle det lokale reiselivet på en god og bærekraftig måte, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Nasjonalparken er preget av naturtypene nakent berg, ur og rasmark. Fjellhei, tundra og treløse heier under skoggrensen har også stor plass i området. Lofotodden nasjonalpark har en rik fjellflora til tross for næringsfattig berggrunn. Lofoten var ett av områdene som ble tidligst isfritt. Derfor finner vi noen av de eldste forekomstene av enkelte fjellplanter akkurat her.

Ryten og Fuglhuk speglar seg i Kvalvikvatnet.
Ryten og Fuglhuk speglar seg i Kvalvikvatnet. Foto: Ragnhild Redse Mjaaseth / Fylkesmannen i Nordland.

Yttersiden av Lofotodden har flere viktige hekkeområder for sjøfugl, særlig toppskarv og teist, og vi finner også kolonier av krykkje, havørn og kongeørn. Av rødlistede arter finner vi særlig bergirisk, tyvjo og strandsnipe.

– Området vi nå har vernet har også svært høy kulturhistorisk verdi med spor av bosettinger helt tilbake til steinalderen. Hulemaleriene i Kollhellaren og Bukkhammerhola har vært der siden steinalderfolket malte dem på huleveggen for omlag 3000 år siden. Det sier mye om hvor viktig områdene har vært langt tilbake i tid, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Begge kommunene som berøres av vernet, er fiskerikommuner. All aktivitet knyttet til fiske kan fortsette som før. De få havområdene som er med i vernet på yttersiden, er eksponerte gruntvannsområder som er lite egnet for akvakulturvirksomhet og fiske. Det er gjort flere tilpasninger av vernegrensen underveis i prosessen slik at blant annet de fleste fritidsbygg, en mulig drikkevannskilde og eventuell framtidig kraftproduksjon nå ligger utenfor vernegrensen.

Kongelig resolusjon

Forskrift (pdf)

Vernekart (pdf)

Stier med sykkelforbud - kart (pdf)

Faktaark (pdf)