Historisk arkiv

Nyheter

Regjeringen nedsetter beregningsutvalg for klima

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen har oppnevnt et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Beregningsutvalget skal bidra til å anslå klimaeffekt av statsbudsjettet, og peke på områder der det kan være behov for å øke kunnskapen og gi råd om metodeutvikling for tiltaks- og virkemiddelanalyser. Det er viktig kunnskap i arbeidet med å nå klimamålene. Utvalget skal ledes av professor Jørn Rattsø.

- Norge skal kutte utslippene med minst 40 prosent de neste 12 årene. Det er store utslippskutt på kort tid.  Da trenger vi mer kunnskap om tiltakene vi iverksetter faktisk gir resultater. Det tekniske beregningsutvalget skal beregne klimaeffekten av politikken og gi innspill til områder der det trengs forsterket kunnskap om virkemidler. På den måten får vi en best mulig klimapolitikk, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Arbeidet i det tekniske beregningsutvalget for klima skal ses i sammenheng med det øvrige arbeidet med en kunnskapsbasert, målrettet og effektiv klimapolitikk. Utvalget skal bidra til bedre beregninger av klimaeffekten av statsbudsjettet og se på utslippseffekt og kostnader ved ulike typer av utslippsreduksjoner.  

Utvalget skal hvert år legge fram en rapport som redegjør for virksomheten og de råd utvalget gir. Rapporten bør også inneholde anbefalinger om temaer innenfor utvalgets arbeidsområde som peker seg ut som særlig viktig for videre arbeid. Miljødirektoratet skal lede sekretariatet.

Medlemmer i utvalget:

  • Professor Jørn Rattsø (leder), Trondheim
  • Forskningsleder Anne Madslien, Oslo
  • Forskningsleder Taran Fæhn, Oslo
  • Research Director Steffen Kallbekken, Oslo
  • Professor Erik Ø. Sørensen, Bergen

Mandat

Utslipp – og til dels opptak – av klimagasser er nær knyttet til (økonomisk) aktivitet på en lang rekke områder. Arbeidet for å redusere utslipp og øke opptak kan dermed fordre tiltak innenfor en rekke sektorer og samfunnsområder.

Arbeidet i det tekniske beregningsutvalget for klima må ses i sammenheng med det øvrige arbeidet med kunnskapsgrunnlaget i klimapolitikken. Tiltaksanalysene anslår utslippseffekten og samfunnsøkonomisk kostnad ved ulike typer av utslippsreduksjoner. Kostnader avhenger av hva slags virkemidler som brukes for å utløse tiltak. Som en del av beslutningsgrunnlaget for klimapolitikken gjøres det løpende virkemiddelvurderinger av direktorater og departementer. Dette arbeidet videreføres.

Teknisk beregningsutvalg skal:

  • I tråd med klimaloven foreslå metoder for beregninger av klimaeffekt av statsbudsjettet, herunder metoder for å anslå virkninger på klimagassutslipp av endringer på statsbudsjettets inntekts- og utgiftsside og, i tillegg, metoder for å anslå klimaeffekt og kostnader ved virkemidler som ikke er på statsbudsjettet.
  • Peke på områder der det vurderes å være særlig behov for kunnskapsutvikling innenfor tiltaks- og virkemiddelanalyser
  • Gi råd om forbedringer i metodene for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet.

 Leveranser:

  • Utvalget skal hvert år legge frem en rapport som redegjør for virksomheten og de råd utvalget gir. Rapporten bør også inneholde anbefalinger om temaer innenfor utvalgets arbeidsområde som peker seg ut som særlig viktig for videre arbeid.
  • Utvalgets rapporter og bakgrunnsmateriale skal være tilgjengelige på en nettside.

Utvalget skal ikke jobbe med klimatilpasning eller det vitenskapelige grunnlaget for global oppvarming.

 Utvalgets rapporter avgis til Klima- og miljødepartementet.