Historisk arkiv

Skogsamarbeidet Norge Indonesia evaluert:

God fremgang i arbeidet mot avskoging i Indonesia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Samarbeidet mellom Norge og Indonesia for å redusere avskogingen har oppnådd en rekke gode resultater de siste åtte årene.  Det vier en uavhengig evaluering av Norges klima- og skogpartnerskap med Indonesia som er gjennomført at LTS International og Christian Michelsens institutt.  Det er NORAD som har bestilt evalueringen på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

–Fremgangen i Indonesia er svært lovende og gledelig. Dette viser at regjeringens Klima- og skoginitiativs langsiktige og resultatbaserte tilnærming oppnår konkrete resultater som kommer både klimaet og sårbare folkegrupper til gode, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Solberg og Jokowi
Statsminister Erna Solberg og Indonesias president Joko Widodo møttes i 2015. Samarbeidet mellom de to landene for å bekjempe avskoging har gitt positive resultater, konkluderer en uavhengig evaluering. Foto: Øystein I. Andersen

Hogstforbud forlenget

Intensjonserklæringen mellom Indonesia og Norge for å redusere Indonesias utslipp fra avskoging ble undertegnet i 2010. 

Evalueringen av samarbeidet trekker fram flere positive resultater av samarbeidet.

  • Et midlertidig forbud mot hogst og annen virksomhet i primærskog og karbonrike torvmyrer er forlenget tre ganger. Forbudet dekker et område på 650 000 km2, det vil si et område dobbelt så stort som Finland.
  • Indonesia innførte for to år siden en enda strengere regulering for å stanse all virksomhet i karbonrik torvmyr.
  • Arbeidet med å gjenoppbygge 20 000 km2 med torvmyr, eller et område som er dobbelt så stort som Rogaland fylke, er i gang.
  • Samarbeidet med Norge har bidratt til å styrke urfolks rettigheter i Indonesia og norsk støtte til sivilsamfunnet har spilt en viktig rolle. President Joko Widodo har gjort flere av urfolksbevegelsens prioriteringer til sine egne.
  • Indonesia har styrket sin evne til å bekjempe skogkriminalitet.

 

I tillegg undertegnet den indonesiske presidenten nylig en instruks for å stanse utdelingen av alle nye palmeoljekonsesjoner de neste tre årene. I samme periode skal eksisterende palmeoljekonsesjoner gjennomgås for å se om de er i tråd med loven. Disse beslutningene kom ikke i tide til å  bli en del av evalueringen

Mulig å snu negativ utvikling

Indonesia har hatt en av verdens høyeste avskogingsrater og hadde i 2015 et høyt antall ukontrollerte skogbranner som ga enorme klimagassutslipp. Landet har hatt svake institusjoner i skogsektoren som har gjort det vanskelig å få kontroll på avskogingen.  I tillegg har det vært stor utbredelse av skogkriminialitet og  få rettigheter for urfolk, som er de beste til å ta vare på skogen.. De siste årene er det skapt langt større åpenhet og bredere deltagelse i beslutningsprosesser om skog- og arealbruk. Indonesia har på en rekke politikkområder betynt å se  arbeidet for å redusere avskoging og klimagassutslipp i sammenheng.  Landet har også levert ambisiøse mål om redusert avskoging under Paris-avtalen til FNs klimakonvensjon.

–Denne uavhengige gjennomgangen viser at det kan være mulig å snu en negativ utvikling med høy avskoging når den politiske viljen er til stede, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

God plattform for samarbeid

Norge lovet Indonesia opp mot en milliard dollar dersom Indonesia klarte å redusere sine utslipp. Hittil har ca. 12 prosent av pengene blitt utbetalt til Indonesias gjennomføring av politiske reformer og kapasitetsbygging.

 

–Intensjonserklæringen er fortsatt en god plattform for samarbeid mellom Indonesia og Norge og den er viktig for å heve bevisstheten om de handlingene vi må ta for å gjøre noe med klimaendringene. Vi vet at det har vært utfordringer på veien, men vi går i riktig retning, sier Indonesias utenriksminister Retno Marsudi.

 

De uavhengige konsulentene har intervjuet en rekke fagpersoner fra indonesiske og norske myndigheter, sivilsamfunnet, urfolksorganisasjoner, internasjonale organisasjoner og akademia.

Alle som ble intervjuet utrykte at det er viktig at partnerskapet mellom Norge og Indonesia fortsetter og fremhevet at Indonesia og Norge har klart å finne nye løsninger når utfordringer har oppstått.