Historisk arkiv

Utvider nasjonalpark på Dovrefjell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen utvider i dag Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ved å verne det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Nasjonalparken øker da med over 130 kvadratkilometer. I tillegg opprette regjeringen et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på 45 kvadratkilometer. Gjennom konstruktiv dialog med lokalsamfunnet har vi funnet gode løsninger for beitenæringen og reiseliv.

Hjerkinn nasjonalpark mot Snøhetta
Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn på Dovrefjell, med utsikt mot Snøhetta, er er en del av den utvidede Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Foto: Arne Johannes Mortensen, Statens naturoppsyn

-Det er en stor begivenhet at dette området nå er vernet på lik linje med verneområdene som ligger rundt. Vernet gir en betydelig utvidelse av den eksisterende nasjonalparken, noe som vil være bra for både friluftslivet og naturen. Det gamle skytefeltet er nå i ferd med å omvandles til den flotte naturen det en gang var, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Vernet er resultatet av en grundig og inkluderende verneprosess.

-Lokale interesser har vært bredt involvert. I utgangspunktet skal alle veier og installasjoner i området fjernes gjennom restaureringsprosjektet. For å ivareta lokal beitenæring vil likevel Vålåsjøhøvegen bevares frem til over våtmarksområdene ved Grisungen. Også Snøheimvegen skal bestå, med skyttelbuss som frakter turister inn til Snøheim, påpeker Elvestuen 

Unikt miljøprosjekt

Forsvaret og storsamfunnet har brukt store ressurser på å restaurere det tidligere skytefeltet, hvor det før ble sluppet klasebomber og kjørt med tunge stridsvogner. Opprydnings- og restaureringsarbeid som Forsvaret og Forsvarsbygg gjennomfører, er norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt og et unikt miljøprosjekt i norsk og internasjonal målestokk. Restaureringsarbeidet er planlagt ferdig i 2020.

Villrein
Utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark sikrer et viktig leveområdet for villreinen. Foto: Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning

-Gjennom å verne området tar vi vare på en viktig del av leveområdet til villreinen i Dovrefjell. Sammen med reinen i Rondane og Sølnkletten utgjør den de siste restene av den opprinnelige ville europeiske fjellreinen. Vernet bidrar også til å bevare et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem og et vakkert og egenartet landskap med rikt dyre- og planteliv, sier Elvestuen.

Vernekart

Vernekart - Utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark (pdf)

Vernekart - Hele Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Vernekart - Hjerkinn landskapsvernområde (pdf)

Vernekart - Fokstugu landskapsvernområde (pdf)

Kongelig resolusjon og forskrifter

Kongelig resolusjon

Forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 

Forskrift om vern av Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern 

Forskrift om endring av forskrift 3. mai 2002 nr. 435 om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 8, vern av Fokstugu landskapsvernområde