Historisk arkiv

Våtmarkene truet av utbygging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Våtmarkene som dekker omlag 10 prosent av Norge, er viktige for overlevelsen til mange arter i naturen. De lagrer også store mengder klimagasser og kan blant annet bidra til å dempe flom og tørke. Nå viser en ny rapport at norske våtmarker er truet av utbygging og tørrlegging.

På FNs dag for naturmangfold mottok klima- og miljøminister Ola Elvestuen Norges første nasjonale, overordnede rapport om hvorfor våtmarkene er så viktige for oss.

– Våtmarkene er viktige for å sikre mangfoldet av arter naturen. De er viktige leveområder for blant annet mange planter, fugler og amfibier. Samtidig trues våtmarkene av intensivt jordbruk og skogbruk, av bygging av veier og annen infrastruktur og av byer og tettsteder som krever mer plass. Vi vil nå se nærmere på forslagene i rapporten til hvordan vi kan ta bedre vare på Norges våtmarker, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.


Rapporten heter Verdien av økosystemtjenester fra våtmark, og er en viktig del av oppfølgingen av stortingsmeldingen Natur for livet. Arbeidet er en del av Regjeringens arbeid med å støtte opp om arbeidet til Naturpanelet.

– Våtmarkene er hjem ellerviktig tilholdssted for mange arter i naturen. De er også viktige i vårt møte med klimaendringene siden noen av dem suger opp vann når det er flom, og andre demper tørke. Dessuten binder og lagrer de mye karbon, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Med økosystemtjenester menes de goder og tjenester vi får fra naturen. Det kan blant annet være fisk, bær og sopp, brensel, demping av flom, vannrensing, lagring av karbon og naturopplevelser.

Rapporten er laget av forskere fra ulike fagfelt. I tillegg har representanter fra organisasjoner og myndigheter bidratt med innspill i prosessen.


– Det er bra at de som skal bruke kunnskapen har vært involvert gjennom hele arbeidet med rapporten. Dette mener jeg bidrar til å sikre at kunnskapen blir fulgt opp på en god måte, og det vil styrke vår kunnskapsbaserte forvaltning, sier Elvestuen.

Våtmark

Våtmark dekker omtrent 10 prosent av Norges areal. Områdene blir oversvømt og fylt med vann deler av året, men har også har tørrere perioder der vannet trekker seg tilbake eller tørker.

Denne vekslingen mellom vann og tørt land skiller våtmark fra elver og innsjøer. I rapporten er våtmark definert som naturtypene myr og kilde, våteng, sump- og flomskog, sivsump, grunn undervannseng, våtsnøleie, fukthei og aktivt delta.

Naturpanelet

Naturpanelet er et internasjonalt samarbeid som skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning for å bidra til å hindre tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemtjenester.