Forsiden

Historisk arkiv

Vil bygge genbank

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen har besluttet å etablere en genbank for vill laksefisk fra Hardanger.

- Tilstanden for mange laksefiskbestander i Hardanger er så dårlig at det er nødvendig å sikre dem i genbank. En genbank gjør at vi kan bygge opp igjen bestandene av laks og sjøørret i Hardanger så snart forholdene ligger til rette for det, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Den atlantiske laksen består av en rekke bestander som er genetisk forskjellige. En stor del av bestandene hører hjemme i norske vassdrag.

- Norge har et særskilt ansvar for villaksen. Derfor har regjeringen vedtatt å etablere en genbank for laksefiskbestandene i Hardanger. Slik sikrer vi at det vil være lokale bestander av vill laks og sjøørret i Hardangerfjorden også i framtiden, sier Elvestuen.

Når bestander av laksefisk står i fare for å dø ut, er det mulig å ta vare på fisk fra bestandene i en "bank", for så å reetablere bestandene når negative påvirkninger er tilstrekkelig redusert.

Villaksbestandenes tilstand måles etter Kvalitetsnorm for villaks. Seks laksebestander i Hardanger har blitt vurdert etter kvalitetsnormen. Alle er i svært dårlig tilstand. Analyser utført av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser stor påvirkning fra lakselus og stor eller moderat påvirkning fra rømt oppdrettslaks på de seks bestandene. For én bestand, Eio, er vassdragsinngrep vurdert å ha moderat påvirkning.

Overvåking i regi av Uni Miljø viser at det har vært lite gytefisk over lang tid også i alle de andre laksebestandene i indre halvdel av Hardangerfjorden og i sjøørretbestandene i midtre del av fjorden. Havforskningsinstituttets overvåking og modelleringer har vist at påvirkningen fra lakselus på villfisken i Hardangerfjorden er stor.

Også tidligere har det vært planer om en genbank for laksefiskbestander fra Hardanger. Økte kostnadsoverslag i 2016 gjorde at regjeringen ikke fant rom for å bygge genbank som planlagt. I budsjettet for 2018 bevilget Stortinget mer penger til vannmiljøtiltak. Derfor har det nå likevel blitt mulig å etablere en genbank. Det vil bli gjennomført en ny konkurranse  i tråd med anskaffelsesregelverket.