Historisk arkiv

Nyheter

Alarmerende fra naturpanelet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

- Rapporten fra Naturpanelet viser at naturens tilstand blir stadig dårligere. Situasjonen er alarmerende. Å ta vare på naturen her helt avgjørende for vår eksistens og vår velferd. Det er også hele grunnlaget for vår økonomi og sysselsetting. Rapporten viser at det som gjøres globalt for å ta vare på naturen er for lite og det går for sakte, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

IPBES
Rapporten viser at det er endret bruk av arealer som påvirker naturen mest. Dette fører også til økte klimagassutslipp. Omtrent en firedel av verdens utslipp av klimagasser skyldes flatehugst av skog, produksjon av mat og gjødsling. Foto: IPBES/Shutterstock

FNs Naturpanel la fram sin rapport i Paris i dag, mandag. Det er den mest omfattende rapporten om tilstanden om verdens natur noensinne. 400 av verdens fremste forskere har sammenstilt kunnskap om våre mest alvorlige miljøutfordringer fra mer enn 15 000 vitenskaplige kilder.

Rapporten viser at det er endret bruk av arealer som påvirker naturen mest. Dette fører også til økte klimagassutslipp. Omtrent en firedel av verdens utslipp av klimagasser skyldes flatehugst av skog, produksjon av mat og gjødsling.

- Nå må vi ta Naturpanelets budskap innover oss før det er for sent. Vi må handle nå, og da kan vi fortsatt redde mye. Internasjonalt samarbeid må for å hindre tap av naturmangfold. Norge bidrar mye for å stoppe tapet av natur internasjonalt for eksempel ved å hindre avskoging i tropiske land, sier Elvestuen.

Regjeringen har også slått fast at Norge skal bidra aktivt i arbeidet med å lage en ny naturavtale som skal vedtas i Kina neste år.

- Det er en av grunnene til at Norge er invitert til G7- møtet i Frankrike, der jeg er nå. Norge er et av flere land som skal gjøre en kraftig innsats for å redde verdens natur. Vi arrangerer en stor konferanse i Trondheim i juli for å samle verdens land om en så ambisiøs naturavtale som mulig, sier Ola Elvestuen.

Tilstanden for norsk natur er relativt god, viser en rapport Norge har levert til FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Både lover, regler og økonomiske virkemidler har bidratt til dette. Om lag 17 prosent av landarealet i Norge er omfattet av ulike former for vern. 

- I Norge har vi iverksatt mange tiltak for å opprettholde den gode tilstanden for naturmangfoldet i Norge. Blant annet bruker vi mye penger på frivillig skogvern. Og god kunnskap er avgjørende for bærekraftig bruk av naturressursene, sier Elvestuen.

Regjeringen er i gang med et stort kunnskapsløft om norsk natur. I 2019 vil Norge bruke omlag 110 millioner kroner til naturkartlegging og arbeid med det økologiske grunnkartet.

Grunnkartet skal vise hvor vi finner ulike typer natur, og gjøre kunnskapen lett tilgjengelig for bruk i ulike typer beslutninger som berører naturen vår, slik som vegutbygging.

Miljødirektoratet har sammen med andre direktorater anbefalt hvordan Norge kan ta vare på vår mest truede natur. Det er levert beslutningsgrunnlag for en rekke arter og naturtyper.

- Vi følger opp forslagene og tar sikte på offentlig høring i løpet av året, sier Elvestuen.

Skogvern er spesielt viktig for å sikre norsk naturmangfold og for å ta vare på truet natur. Skogvernet videreføres på et høyt nivå også i 2019. Slik følger regjeringen opp Stortingets vedtak om vern av ti prosent av skogarealet, slik det er varslet i Granavolden-plattformen.