Historisk arkiv

Alvorlige varsler i miljørapport fra FN

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Forurenset luft fører årlig til for tidlig død hos seks til sju millioner mennesker verden over. Dette er blant de mange funnene i en ny rapport fra FN om verdens miljøtilstand.

FNs miljøprogram lanserer den sjette globale miljøstaturapporten, GEO-6, i Nairobi 13. mars 2019. Rapporten er den eneste som tar for seg en vurdering av hele klodens miljøtilstand under ett. Nytt i GEO-6 er at den inneholder en analyse av tiltak og virkemidler i miljøpolitikken. Budskapet er tydelig på at det haster å handle og at miljøhensyn må integreres i alle samfunnssektorer.

- Rapporten viser at natur fortsatt ødelegges i et katastrofalt omfang. Samtidig har global oppvarming store negative konsekvenser for natur og mennesker. Det trengs et krafttak for å snu utviklingen. Det er avgjørende at verden tar ansvar nå. Vi må alle handle, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Statsråden til Nairobi

Han sier at utfordringene vi står ovenfor er mer komplekse og sammensatte enn før, og at miljøutfordringene henger tett sammen med sosiale og økonomiske forhold.

- Internasjonalt samarbeid er helt nødvendig for å snu negative trender og bedre naturens tilstand. Et godt miljø er en forutsetning for all utvikling, sier Ola Elvestuen.

Han reiser denne uken til FNs miljøforsamling i Nairobi hvor rapporten blir lansert.

Rapporten dokumenterer omfattende tap og ødeleggelse av leveområder for planter og dyr. Klimaendringer, fremmede arter og forurensning bidrar til masseutryddelse av arter og natur som vi mennesker er helt avhengige av. Antibiotika-resistente infeksjoner antas å bli en hovedårsak til for tidlig død mot år 2050.

Elvestuen håper at denne viktige kunnskapen vil skape debatt og inspirere til global handling. Forrige GEO-rapport, som ble lansert i 2012, ble et sentralt underlag for forhandlingene av FNs bærekraftsmål under toppmøtet i Rio. FN spiller en viktig rolle som kunnskapsleverandør for politikkutvikling både globalt og nasjonalt.

– Rapporten viser at det globalt ikke finnes noen helhetlig og effektiv måte å løse problemene med marin forsøpling og mikroplast på. Vi trenger en global avtale. Derfor tar jeg initiativ til et FN-vedtak om at vi må gå videre med å styrke det globale rammeverket for å bekjempe plastforsøplingen, sier Elvestuen.

Miljøkriminalitet

Dårlig avfallshåndtering pekes på som en økende utfordring i flere regioner. Rapporten viser til matsvinn, marin forsøpling, ulovlig handel med avfall og avfallskriminalitet som andre viktige problemer.

Miljøkriminalitet er et stort globalt problem. En mer koordinert og samstemt tilnærming er nødvendig for å få bukt med ulovligheter som går ut over det biologiske mangfoldet.

Dagens produksjon og forbruk er ikke bærekraftig, og dette vil forsterkes ytterligere med befolkningsvekst. For mye bruk av ressurser er et stort og økende problem som påvirker alle miljøområder og forringer miljøet raskere enn noen gang tidligere. Mer landjord brukes til forskjellige former for menneskelig aktivitet. Alt dette har alvorlige konsekvenser og da særlig for fattige.

Rapportens analyse av virkemidler og tiltak er tydelig på at det koster mer å rydde opp i problemene, enn å investere i løsninger på forhånd. Ulike sektorer må samarbeide for å sikre bærekraftig utvikling. Noen av kjernepunktene i effektiv miljøpolitikk vil være integrerte og vitenskapsbaserte mål, økonomiske verktøy, regulering og internasjonalt samarbeid.

For å løse mange av miljøproblemene, trengs nyvinning. Norge anerkjennes i rapporten for vår el-bilpolitikk, for byutvikling og redusert luftforurensing.

-Vi har lykkes med å utvikle regelverk og gode tiltak på tvers av forskjellige samfunnssektorer. Våre erfaringer med kunnskapsbasert politikkutvikling som for eksempel helhetlige forvaltningsplaner for havområdene er et annet eksempel vi må bli enda flinkere til å dele med andre, sier Elvestuen.

Om Global Environment Outlooks sjette rapport (GEO-6)

GEO-6 er den mest omfattende rapporten siden 2012 som tar for seg hele klodens miljøtilstand under ett. FNs miljøprogram har publisert disse rapportene med fast intervall siden 1992. Rapporten har tre deler: status og trender, en vurdering av effektiviteten av tiltak og virkemidler i miljøpolitikken, og framskrivninger. Rapporten ser også på en rekke megatrender som befolkningsvekst, urbanisering, økonomisk og teknologisk utvikling samt klimaendringer. Rapporten tar for seg miljøområdene luft, biologisk mangfold, hav og kyst, land og jordsmonn, og ferskvann.

Rapporten viser tydelig at miljøtilstanden er nedadgående og at irreversibel skade er gjort på alle miljøområdene rapporten vurderer. Det haster å snu utviklingen og enda større innsats må til hvis vi skal klare å snu disse trendene og nå våre globale bærekraftsmål.

Norge har bidratt med finansiering, rådgivere og eksperter til utviklingen av denne rapporten.