Historisk arkiv

En milliard til nullutslippsfond for næringstransport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har gitt Enova i oppdrag å opprette et nullutslippsfond for næringstransport. Minimum 1 milliard kroner skal stilles til disposisjon fram til utgangen av 2020. Pengene skal gå klimavennlige kjøretøy og fartøy i næringstransport.

- Vi skal halvere utslippene fra transport innen 2030. Derfor etablerer vi et nullutslippsfond for næringstransport på 1 milliard kroner fram til 2020. Dette skal sette fart på nullutslippsteknologi i næringstransporten på sjø og på land, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Statsforetaket Enova har sentrale oppgaver for å bidra til reduserte klimagassutslipp og utvikling av ny klimateknologi. Oppgavene blir gitt gjennom styringsavtaler mellom Klima- og miljødepartementet og Enova, og dagens styringsavtale innebærer 2,7 milliarder kroner årlig fram til 2020. Klima- og miljødepartementet har nå inngått en tilleggsavtale med Enova om nye 1 milliard kroner fram til 2020, som skal gå til en raskere markedsintroduksjon og markedsvekst av batteri, hydrogen- og biogassløsninger i næringskjøretøy og -fartøy.

- Vi styrker en allerede sterk klimasatsing i transportsektoren. Enova har nå pengene til å sette fart på markedsutviklingen, slik at vi kan ta elbilsuksessen videre til tyngre kjøretøy. Nå er det opp til markedet å ta fondet i bruk. Dette kommer i tillegg til Enovas satsinger på teknologiutvikling i transport og infrastruktur for alternative drivstoff, sier Elvestuen.

Det nye fondet forsterker satsingen på en rekke tiltak i både landtransport og sjøtransport, som for eksempel batterier i skip eller elektriske gravemaskiner. I tillegg lanseres et helt nytt tilbud for kjøp av elektriske varebiler.

- Det skal bli svært enkelt å utløse støtte fra nullutslippsfondet til elektriske varebiler. Vi lager en ny, ubyråkratisk støtteordning, som kommer på plass i august. Da vil det bli mulig for bedrifter å søke om støtte og få den innvilget mens de står hos bilforhandleren. Denne modellen kan også egne seg for andre teknologier når de er modne for det, slik som for eksempel tyngre lastebiler, sier Elvestuen.

Nullutslipp
Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen tester postens elvarebil. Klima- og miljødepartementet har nå inngått en tilleggsavtale med Enova om nye 1 milliard kroner fram til 2020, som skal gå til en raskere markedsintroduksjon og markedsvekst av batteri, hydrogen- og biogassløsninger i næringskjøretøy og -fartøy. Foto: Tone Hertzberg

Innretningen på støtteordningene under fondet vil variere fra tiltak til tiltak, og Enova vil tilpasse virkemidlene etter markedsutviklingen og utvide med nye tilbud etter hvert som teknologiene blir vurdert modne for det. Det blir opp til Enova å utforme tilbudene og kriteriene for støtte slik at den får mest mulig klimaeffekt og samtidig holder seg innenfor rammene. Som grunnlag for videre utforming av ordningen skal Enova involvere næringsaktører og andre brukere.