Historisk arkiv

Nyheter

Forskningen til GenØk er evaluert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norges forskningsråd og Miljødirektoratet har evaluert kvalitet og relevans ved forskningen gjort av forskningsstiftelsen GenØK. Konklusjonen er at GenØks vitenskapelige produksjon holder god kvalitet.

Bakgrunnen for evalueringen er at den forskningsmessige kvaliteten og forvaltningsrelevansen til GenØk ikke har blitt vurdert på denne måten siden opprettelsen av GenØk i 1998.

-  Jeg mener det er behov for uavhengig forskning på genmodifiserte organismer og genteknologi. Det er derfor gledelig at Norges Forskningsråd har vurdert at forskningen til GenØk holder god kvalitet. Samtidig sier Forskningsrådet at Norge gjennom GenØk har ytt substansielle og viktige forskningsbidrag som også står seg internasjonalt. Dette er noe vi må bygge videre på, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Miljødirektoratet mener at GenØk bidrar til å bygge et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag for miljøforvaltningen på genteknologiområdet.

- Jeg er opptatt av at forskningen er relevant for forvaltningen. Miljødirektoratet har vurdert at GenØk har viktig kompetanse som bidrar forvaltningens behov for tverrfaglig kunnskap på genteknologiområdet. Det er positivt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Miljødirektoratet har i sin evaluering også påpekt at GenØks legitimitet i enkelte fagmiljøer har vært noe lav, men at dette har endret seg til det bedre de siste årene. Miljødirektoratet anbefaler at Klima- og miljødepartementet utreder muligheten for å finansiere deler av GenØks aktiviteter under en annen og større organisasjon.

- Jeg vil, sammen med Miljødirektoratet, vurdere om vi skal gjøre endringer i måten uavhengig forskning på genteknologifeltet finansieres. I en slik prosess vi jeg også ha dialog med GenØk, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Se Miljødirektoratets evaluering av GenØk her.

Se Norges forskningsråds evaluering av GenØk her.

Om Genøk

GenØk – Senter for biosikkerhet ble etablert i 1998 som en ideell og uavhengig forskningsstiftelse. I 2007 ble GenØk oppnevnt som nasjonalt senter for biosikkerhet. GenØk utfører informasjonsarbeid, rådgiving og forskning på miljø-, helse-, og samfunnskonsekvenser ved bruk av genteknologi. GenØk fokuserer på betydningen av helhetsvurderinger og en føre var-tilnærming ved bruk av genteknologi, slik den norske genteknologiloven og norsk forvaltningspraksis legger opp til.

www.genok.no