Historisk arkiv

Nyheter

Halvveis til skogvernmålet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen verner i dag 46 skogområder i ti fylker, det betyr at vi nå har vernet 5 prosent av skogen i Norge. Vi er dermed halvveis til det vedtatte målet om vern av 10 prosent skog. Aldri tidligere er det vernet så mange skogområder på et år.

- Når vi nå verner 46 nye skogområder er vi halvveis til målet om 10 prosent skogvern i Norge. I skogen finnes mer enn 1100 truede arter, og 13 truede naturtyper. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Vi skal derfor verne de viktigste skogarealene slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Dagens vernevedtak omfatter ca 74 km2 nytt verneareal med ca 43 km2 produktiv skog.

Skogvern
Kystnær furuskog med innslag av lauvskog. Fra Gripakletten naturreservat i Meland kommune, Hordaland. Foto: Geir Gaarder

Aldri tidligere er det på et år vernet så mange områder som de 121 skogområdene som er vernet i 2019. Totalt er det i år vernet 184 km2 produktiv skog. Bare en gang tidligere er det vernet mer, i 2017 da det ble vernet 213 km2 produktiv skog.

Satsingen på skogvern er mer enn doblet fra forrige regjeringsperiode. Fra og med 2014 er det på 7 år bevilget om lag 2,85 milliarder kroner til skogvern.

Stor interesse for frivillig skogvern
Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet i 2003, og har blitt en suksess. Til nå er om lag 610 skogområder blitt vernet i dette samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierorganisasjonene. Interessen for frivillig vern av privateid skog er stor, og det pågår arbeid med en rekke nye områder med sikte på vern de nærmeste årene. I dagens vernevedtak inngår 30 områder i samarbeidet om frivillig vern av privateid skog.

16 av områdene som vernes i dag eies av Statskog SF. Vernevedtaket er derfor også en oppfølging av Stortingets vedtak om å gjennomgå Statskog SFs arealer med sikte på vern.

- Jeg er godt fornøyd med at mange skogeiere tilbyr frivillig vern. Jeg vil også berømme den innsatsen skogeiernes organisasjoner gjør for å få fram tilbud om vern av de viktigste skogarealene. Uten innsatsen fra skogeierne og deres organisasjoner hadde vi ikke nå vernet 5 prosent av skogen, sier statsråd Elvestuen.

Mål og prioriteringer i skogvernet
I tillegg til å bidra til målet om 10 prosent skogvern, vil vernevedtaket også bidra til å oppnå særlig følgende to nasjonal mål for naturmangfold:
• Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
• Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Skogvern
Dyp elvekløft i Trya naturreservat, Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Foto: Sigve Reiso

Omlag 5 prosent av all skog og 3,8 prosent av den produktive skogen i Norge er nå vernet. Forskjellen i prosentandel skyldes i hovedsak at marginal fjellskog inngår i mange nasjonalparker. Framover vil det særlig prioriteres at skogvernet fanger opp lavtliggende og høyproduktiv skog som er viktig for rødlistede arter og naturtyper. En slik prioritering vil sikre at ressursbruken til skogvern bidrar kostnadseffektivt til de nasjonale målene for naturmangfold som er nevnt over.

Norges største skogreservat utvides
Blant områdene som vernes er en utvidelse av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat i Buskerud. Området utvides med ca. 6,9 km2 hvor det inngår svært viktig areal med gammel granskog, gammel furuskog og rike lauvskoger. Etter utvidelsen er Norges største skogreservat på 155 km2

Fakta: Hva er frivillig skogvern

Frivillig vern av skog innebærer at miljømyndighetene definerer hvilke skogtyper og skogarealer som bør vernes. Ut fra dette tilbyr skogeier areal for vern. Miljømyndighetene vurderer om området har naturfaglige kvaliteter som tilsier at det bør vernes, og deretter forhandles det frem en avtale om frivillig vern mellom skogeier og staten. Skogeier avstår retten til å drive skogbruk i naturreservatet, og vil derfor få erstatning for tapet av fremtidige inntekter knyttet til skogbruk i området.

Normalt er jakt, fiske og høsting av bær og sopp tillatt. Skogeier beholder eiendomsretten, samt jakt- fiske og beiterettighetene i området. Eventuelle hytter eller setrer kan brukes og vedlikeholdes som før. Dersom skogeier ikke er fornøyd med utfallet kan han/hun trekke seg underveis i verneprosessen.

Disse områdene ble vernet i dag:

 1. Steinen naturreservat i Fusa kommune, Hordaland
 2. Setråsen naturreservat i Fusa kommune, Hordaland
 3. Austefjorden og Blånuten naturreservat i Fusa og Kvinnherad kommuner, Hordaland
 4. Håvikevatnet naturreservat i Fusa og Kvinnherad kommuner, Hordaland
 5. Gripakletten naturreservat i Meland kommune, Hordaland
 6. Hesten naturreservat (utvidelse) i Forsand og Strand kommuner, Rogaland
 7. Lysthuskollen naturreservat i Notodden kommune, Telemark
 8. Smokkstadlia naturreservat i Larvik kommune, Vestfold
 9. Jondalsåsen naturreservat i Kongsberg kommune, Buskerud
 10. Kjerkebergåsen naturreservat i Kongsberg kommune, Buskerud
 11. Kolknuten naturreservat (utvidelse) i Kongsberg kommune, Buskerud
 12. Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (utvidelse) i Sigdal kommune, Buskerud
 13. Sørbyskogen naturreservat i Nesodden kommune, Akershus
 14. Svenstadlia naturreservat i Eidsvoll kommune, Akershus
 15. Tørrhardåsen naturreservat i Aurskog-Høland kommune, Akershus
 16. Kloppa naturreservat i Bærum kommune, Akershus
 17. Flaen naturreservat i Skedsmo kommune, Akershus
 18. Nordre Skaugumsåsen naturreservat (utvidelse) i Asker kommune, Akershus
 19. Asbjørnåsen naturreservat i Våler og Sarpsborg kommuner, Østfold
 20. Bråneåsen naturreservat i Sarpsborg kommune, Østfold
 21. Skasberget naturreservat (utvidelse) i Grue kommune, Hedmark
 22. Bronkeberget naturreservat i Elverum kommune, Hedmark
 23. Skjerbekkraudkollen og Løvåskampen naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark
 24. Skorbekken naturreservat i Trysil kommune, Hedmark
 25. Trya naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark
 26. Sæteråsskaret naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark
 27. Ulvbergkletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark
 28. Hestberget naturreservat i Våler kommune, Hedmark
 29. Gråkletten naturreservat (utvidelse) i Stor-Elvdal kommune, Hedmark
 30. Hårrenna naturreservat (utvidelse) i Rendalen kommune, Hedmark
 31. Maliskjæra naturreservat (utvidelse) i Grue kommune, Hedmark
 32. Storvatnet naturreservat i Namdalseid kommune, Trøndelag
 33. Gøllaugstjønna og Langdalen naturreservat i Namdalseid kommune, Trøndelag
 34. Hjartvikfjellet naturreservat i Namdalseid kommune, Trøndelag
 35. Husåstjønnbekken naturreservat i Namdalseid kommune, Trøndelag
 36. Finnsåsmarka naturreservat (utvidelse) i Snåsa kommune, Trøndelag
 37. Mariafjellet – Skardbekken naturreservat (utvidelse) i Lierne kommune, Trøndelag
 38. Vuddudalen naturreservat i Levanger kommune, Trøndelag
 39. Raudkamlia naturreservat i Indre Fosen kommune, Trøndelag
 40. Trongstadlia naturreservat i Åfjord kommune, Trøndelag
 41. Skjettenberglia naturreservat (utvidelse) i Indre Fosen kommune, Trøndelag
 42. Henfallet naturreservat (utvidelse) i Tydal kommune, Trøndelag
 43. Storvika naturreservat (utvidelse) i Selbu kommune, Trøndelag
 44. Stavåa naturreservat (utvidelse) i Rennebu kommune, Trøndelag
 45. Utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, Trøndelag
 46. Blåberget naturreservat (utvidelse) i Bardu kommune, Troms