Historisk arkiv

Innspillsmøte om anbefalingene fra ekspertutvalget om farlig avfall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen avholder et innspillsmøte om anbefalingene fra ekspertutvalget om farlig avfall fredag 15. november. På møtet vil berørte aktører få muligheten til å gi sine innspill til utvalgets rapport.

Ekspertutvalget om farlig avfall ble oppnevnt i april i år og har vært ledet av Ingrid R. Lorange. Utvalget leverte sin rapport til klima- og miljøminister Ola Elvestuen 4. november med anbefalinger om hvordan å redusere mengden farlig avfall, og hvordan å sikre behandlingsløsninger for farlig avfall fremover.

Utvalgets vurdering er at det på sikt er mulig å oppnå vesentlig reduksjon i mengden farlig avfall som resultat av økt gjenvinning og ressursutnyttelse. For at dette skal kunne oppnås mener utvalget at myndighetene må innføre et bredt sett med virkemidler. Utvalget peker også på at det fremdeles vil være behov for deponikapasitet fremover, og at det er behov for en ny løsning når dagens deponi på Langøya er fullt. Det anbefales ikke en konkret lokalitet for et nytt deponi, men vises til at det er flere lokaliteter som kan være egnet. Utvalget anbefaler at staten ikke arbeider videre for et nytt deponi i Brevik.

Utvalgets rapport er tilgjengelig her.

Utvalgets mandat og sammensetning fremgår her.

Anbefalingene i rapporten berører en rekke aktører, herunder industribedrifter, avfallsbehandlere, kommuner m.m. Innspillsmøtet avholdes for å gi berørte aktører anledning til å gi sine innspill til utvalgets rapport.

Møtet avholdes i Klima- og miljødepartementet i Kongens gate 20, fredag 15. november kl. 12.00-14.00.

Påmelding sendes til KLD-Arrangementer@kld.dep.no og merkes "innspillsmøte ". Gi også beskjed dersom du ønsker å holde et kort innlegg i møtet. Det er begrenset med tid til møtet og det kan ikke garanteres at alle får tid til å holde et muntlig innlegg. Påmeldte oppfordres derfor også til å sende innspillet skriftlig.

Frist for påmelding: onsdag 13. november.