Historisk arkiv

Mer avansert biodrivstoff i luftfarten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Fra 1. januar 2020 skal 0,5 prosent av drivstoffet som selges til luftfart i Norge være såkalt avansert biodrivstoff, og endringene innføres i Produktforskriften. Dette er et klimavennlig drivstoff, og bidrar til å nå Norges klimamål.

- Dette er bra for klimaet, for miljøet og bygger opp under norsk produksjon av avansert biodrivstoff. Her går Norge foran internasjonalt. Det gjør flytrafikken grønnere, uten at det øker presset på tropiske skoger, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Flygninger utført av militært luftfartøy er unntatt kravet på grunn av tekniske kravspesifikasjoner i forsvaret.

I 2018 gjennomførte Miljødirektoratet høringsrunde på vegne av Klima- og miljødepartementet. Mange deltok, og bransjeaktører, ikke-statlige organisasjoner og statlige virksomheter kom med sine innspill til forslaget. De fleste var positive til forslaget om at innblandingen skulle være avansert biodrivstoff, men mente at det ville være for tidlig å innføre kravet allerede fra 1. januar 2019. Klima- og miljødepartementet har lyttet til innspillene, og forskriften trer derfor i kraft fra 1. januar 2020.

Et viktig bidrag til å oppnå klimamål og næringsutvikling

Regjeringen har satt ambisiøse mål for kutt i klimagassutslippene i transportsektoren. Utslippene fra denne sektoren skal halveres innen 2030, og regjeringen har et mål om 30 prosent innblanding av biodrivstoff i luftfarten innen samme år.

For å få til de grunnleggende endringene FNs klimapanel viser at er nødvendig i sin 1,5-gradsrapport, må alle sektorer kutte utslipp. Derfor er forskriftsendringen er et viktig steg for å redusere utslipp fra luftfarten.

- Forutsigbare rammevilkår kastimulere til norsk produksjon av avansert biodrivstoff, og dermed skape nye grønne arbeidsplasser i Norge, sier Elvestuen.

Den nye teksten ligger på Lovdatas hjemmeside

Endringene trer i kraft 1. januar 2020.