Historisk arkiv

Norge legger fram statusrapport på klima

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

For å informere EU-landene, EU-kommisjonen og ESA, legger Regjeringen fram en statusrapport om Norges klimapolitikk per i dag. Statusrapporten omhandler ikke-kvotepliktige utslipp og skog- og arealbrukssektoren (LULUCF) og gjennomgår eksisterende norske tiltak og virkemidler, samt siste framskrivninger for utslipp og opptak fram til 2030.

Norge har under Parisavtalen meldt inn et mål om å redusere utslippene av klimagasser med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990 nivå. Norge skal samarbeide med Island og EU for å oppfylle dette utslippsmålet.

Les statusrapporten her.

Avtalen som Norge inngår med Island og EU for å oppnå dette målet, omfatter ikke-kvotepliktige sektor. Det vil si i hovedsak utslipp av klimagasser fra transport, jordbruk, avfall og oppvarming av bygg, samt opptak og utslipp fra skog og annen arealbruk. Gjennom deltakelse i regelverket for ikke-kvotepliktige utslipp vil Norge få en forpliktelse om å kutte utslippene fra transport, bygg, avfall og jordbruk med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005-nivå.

Norge har siden 2008 deltatt i EUs kvotehandelssystem som dekker i hovedsak utslipp fra industri og petroleumssektoren.

Det fremgår av Granavolden-plattformen at regjeringen vil redusere Norges ikke-kvotepliktige utslipp med minst 45 prosent sammenlignet med 2005. Regjeringen har som mål at reduksjonen skjer gjennom innenlandske tiltak og planlegger for dette. Om strengt nødvendig kan fleksibiliteten i EUs klimarammeverk benyttes. Denne ambisjonen innebærer en overoppfyllelse av forpliktelsen vi får fra EU.  Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding i 2020 om hvordan Norge kan oppfylle utslippsforpliktelsen i samarbeid med EU og regjeringens mål fra Granavolden-plattformen om 45 prosent innenlandsk utslippsreduksjon i ikke-kvotepliktig sektor.

Bakgrunn

I avtalen om felles oppfyllelse har Island og Norge avgitt en erklæring hvor vi på frivillig basis vil lage nasjonale rapporter som beskriver hvordan vi tar sikte på å oppfylle forpliktelsene vi påtar oss ved avtalen om felles oppfyllelse. Rapporten skal vise dagens vedtatte og planlagte klimapolitikk.

Les mer om avtalen her.

EØS-komitébeslutningen finnes her.