Historisk arkiv

Andre rapport fra Teknisk beregningsutvalg for klima

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Den andre rapporten fra teknisk beregningsutvalg for klima er lagt fram. Rapporten vurderer metoder for virkemiddelanalyser på klimaområdet og metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet.

Teknisk beregningsutvalg har i oppdrag å foreslå metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet, gi råd om hvordan eksisterende metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet kan forbedres og peke på områder der det vurderes å være særlig behov for kunnskapsutvikling innenfor tiltaks- og virkemiddelanalyser.

Første rapport ble levert i juni 2019 og hadde hovedvekt på vurderinger av metode for tiltaksanalyser. I denne andre rapporten har utvalget vektlagt vurdering av metoder for virkemiddelanalyser, både for virkemidler på og utenfor statsbudsjettet. Utvalget har også vurdert ulike tilnærminger til hvordan bevilgninger på statsbudsjettets inntekts- og utgiftsside kan kategoriseres, som et første skritt i arbeidet med å foreslå metoder for å anslå virkninger på klimagassutslipp av endringer i statsbudsjettet.

Rapporten kan lastes ned og leses her.

 

Som grunnlag for sine vurderinger har utvalget mottatt og fått presentert to utredninger som følger som elektroniske vedlegg:

Vedlegg 2: Metode for å kategorisere statsbudsjettets poster etter klimagassutslipp (Menon Economics og CICERO Senter for klimaforskning)

Vedlegg 3: Transportmodeller for klimaanalyse (Transportøkonomisk institutt og Menon Economics)