Historisk arkiv

Nyheter

Opphever 2,5 km-grensen for snøskuter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet endrer nå reglene for når kommunene kan gi tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til hytta. Endringen er en oppfølging av vedtak i Stortinget om å endre regelverket.

Klima- og miljødepartementet gjør i dag endringer i regelverket, slik at det ikke lenger er krav om at hytter må ligge minst 2,5 km fra brøyta vei for at det skal kunne gis tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr. Kravet om at det ikke er mulighet for leiekjøring i området fjernes også.  Forskriftsendringene kommer som en følge av at Stortinget i vår anmodet Regjeringen om å fjerne disse vilkårene.

Følger opp anmodning

- Vi følger opp Stortingets anmodning om å endre regelverket. Det vil nå ikke lenger være krav om at hytter må ligge minst 2,5 km fra brøyta vei for at det skal kunne gis tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Bagasje til hytta

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt, men det gjelder en rekke unntak for ferdsel til ulike typer nytteformål.  Et av unntakene gjelder adgang til å frakte bagasje og utstyr til hytter som ikke ligger til vinterbrøytet vei. Selv om det nå ikke lenger gjelder et krav om minimumsavstand fra brøyta vei, er det altså fortsatt ikke tillatt med ren persontransport til hytta.  

Sårbar natur

Kommunene skal i tillatelser etter denne bestemmelsen kartfeste eller på annen måte entydig angi hvilken trasé som skal benyttes. Kommunen kan dermed styre kjøringen dit den gjør minst skade for sårbar natur og hvor det er fare for å forstyrre rein og annet dyreliv. De kan også sørge for at skutertraseen ikke kommer i konflikt med folk på ski eller andre friluftsinteresser. Det vil også gjøre det enklere for politiet å kontrollere at folk kjører i henhold til tillatelsen.  

Fastsette traséer

- Mange av kommunene i høringen har ment at det bør stilles krav til tillatelser om hyttekjøring, blant annet at det må fastsettes traséer for snøskuterkjøringen. Slik kan de styre kjøringen dit den gjør minst skade. Dette er også fremhevet av Statens naturoppsyn, Økokrim og Politidirektoratet. Det er også viktig å presisere at kommunene kan velge ikke å gi tillatelse til snøskuterkjøring til hyttene, sier Rotevatn.

Endringen trer i kraft 1. oktober.