Historisk arkiv

Norske utslipp av klimagasser gikk ned i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med om lag 3,2 prosent, eller om lag 1,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, fra 2019 til 2020. Utslippene var 50 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2020.

– Utslippene har gått jevnt nedover under denne regjeringen, og er på sitt laveste nivå siden 1993. At utslippsnedgangen fortsatte i 2020 er gledelig. Regjeringen vil kutte utslippene, ikke utviklingen. Noe av utslippsreduksjonen i 2020 skyldes blant annet at vi har reist mindre med fly under koronapandemien. Men det er også en nedgang i industriutslippene og jordbrukssektoren, og virkemidler som elbilpolitikk og fyringsoljeforbud gir positiv effekt. Dersom vi følger regjeringens klimaplan i årene fremover, vil denne positive utviklingen fortsette, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

I 2020 var det flere elbiler enn noen gang på norske veier. Dette bidrar til at utslippene per kilometer vi kjører blir mindre. Også forbudet mot bruk av fyringsolje til oppvarming av bygg som regjeringen innførte fra og med 2020 har bidratt til klimagassreduksjoner.

En del av utslippsreduksjonene i 2020 skyldes koronapandemien. Transportsektoren er den sektoren som har blitt mest påvirket av pandemien. Vi har blant annet reist mindre med fly enn i normale år.

I forbindelse med SSBs framleggelse av statistikken for utslipp til luft ble tall for salg av marine gassoljer og autodiesel rettet tilbake til 2012. Rettingen innebærer at utslippene fra disse kildene er høyere enn tidligere rapportert. Dette betyr en samlet økning i rapporterte utslippstall for perioden 2012-2019 på i underkant av 7 mill. tonn CO2-ekvivalenter.  

Tidligere i år la regjeringen frem Meld St. 13 (2020 – 2021) – Klimaplan for 2021 - 2030. Hovedgrepene som er presentert i Klimaplanen vil være de samme selv med justerte utslippstall. Det er første gang en regjering har lagt frem en konkret plan for en tiårsperiode, med årlige utslippsbudsjett, konkrete effektvurderinger av virkemidler og varsling av offensive nye grep vi skal gjennomføre de kommende årene. Det er knyttet stor usikkerhet til utslippsutviklingen de neste ti årene. Både omfang og innretning av virkemidler vil bli justert underveis og ved behov, slik at vi når målene.

– SSB har korrigert en feil de har gjort i tidligere statistikk, som øker de rapporterte utslippene vi har hatt de siste årene med noen prosenter. Det har gjort veien ned mot 2020-målet lenger enn det vi har trodd. Samtidig har feilrapporteringen ingen innvirkning på den samlede trenden, som er at utslippene i Norge går nedover. Rettelsene i utslippsregnskapet, og at utslipp fra skipsfart og fiske viser seg å være høyere enn tidligere rapportert, understreker samtidig viktigheten av å fortsette regjeringens kraftfulle satsning på grønn skipsfart, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Du kan lese pressemeldingen fra SSB her.