Historisk arkiv

Fire nye skogområder vernet i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen verner fire nye fire skogområder i fylkene Østfold, Oppland og Aust-Agder. Områdene omfatter ca 17 km2 nytt verneareal, hvorav ca 13 km2 er produktiv skog. Områdene inngår i arbeidet med frivillig skogvern.

- Dette er en stor dag for naturmangfoldet. Skogvern er et viktig virkemiddel, fordi rundt halvparten av våre truede arter lever i skog, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Hele 50 prosent av artene som i Norsk rødliste 2010 er klassifisert som truede eller nær truede lever i skog, og for mange av disse er skogbruk en negativ påvirkningsfaktor. Vernet av skogområder skal sikre truede arter og naturtyper i norsk skog og bidra til et representativt vern av skogtyper. Norge har stor variasjon av skogtyper, også typer som er internasjonalt sjeldne.

- Høyre/FrP-regjeringen økte bevilgningen til frivillig skogvern med 100 mill. sammenlignet med fjoråret. Vi prioriterer arbeidet med naturmangfold, sier Sundtoft.

De fire områdene inngår i arbeidet med frivillig skogvern på privat grunn. To av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater.

Interessen for frivillig skogvern har de siste årene økt, og det pågår vernearbeid for et stort antall områder. Vernevedtaket i dag vil redusere køen av områder hvor det er inngått avtaler med skogeierne om frivillig skogvern. I tillegg er det planlagt vernevedtak for et stort antall frivillig vern-områder tidlig i 2014. Hittil er ca. 2,5 prosent av den produktive skogen i Norge vernet.

- Områdene som nå er vernet vil sikre viktige leveområder for et stort antall truede og nær truede arter, sier Sundtoft.

De fire områdene er:

  1. Strønes naturreservat i Trøgstad kommune i Østfold fylke er et skogkledd ravinelandskap med edellauvskog og granskog. Her fins blant annet Østfolds største sammenhengende parti med alm-lindeskog og gråor-askeskog.
  2. Fjella naturreservat i Rakkestad og Marker kommuner i Østfold fylke er et stort område på hele 17 kvadratkilometer med gammel gran- og furuskog og hvor det også er store vernekvaliteter knyttet til myrer. Myrene og furuskogen er blant annet levested for flere fuglearter, bl.a. nattravn, trane, storfugl og jerpe.
  3. Nordre Brynsåa naturreservat i Øyer kommune i Oppland fylke er en viktig bekkekløft, en skogtype Norge har et internasjonalt ansvar for. Her fins blant annet sjeldne skogtyper som boreal regnskog, høgstaudeskog og rik lågurtskog, og en artsrik og frodig karplanteflora med bl.a. "huldreplanten" skogranke.
  4. Ytre Lauvrak naturreservat i Froland kommune i Aust-Agder fylke har en sjeldent stor og variert forekomst av gamle, grove edelløvtrær som lind, eik og alm. Her lever rike forekomster av en rekke trua arter særlig av sopp, lav og insekter.

- Regjeringen er klare på at vi skal styrke arbeidet med frivillig skogvern, og dagens vernevedtak er en oppfølging av regjeringsplattformen vår. Jeg er glad for at vi får på plass disse viktige verneområdene, og jeg kommer til å legge stor vekt på skogvernarbeidet i årene framover, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Forskrifter for de fire områdene Strønes, Fjella, Nordre Brynsåa og Ytre Lauvrak (pdf).

Kongelig resolusjon for de fire områdene Strønes, Fjella, Nordre Brynsåa og Ytre Lauvrak.