Historisk arkiv

Økning på Miljøverndepartementets budsjett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen begynner arbeidet med å forsterke klimaforliket og starte omstillingen til et lavutslippssamfunn.

- Vi vil styrke klimaforståelsen ved å satse på klima- og miljøtiltak på hjemmebane, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Sammenlignet med statsbudsjettet for 2013 styrker regjeringen statsbudsjettets miljøprofil med om lag fire milliarder kroner. Miljøverndepartementets budsjett øker med 1,9 milliarder kroner sammenlignet med den forrige regjeringens forslag. Hovedgrunnen er at Miljøverndepartementet overtar ansvar for utbetalingene til klima- og skogsatsingen og kjøp av klimakvoter i utviklingsland.

Mer til giftopprydding og vannkvalitet

Regjeringen foreslår å bruke mer penger til å forbedre vannmiljø og rydde opp i miljøgifter. Ved en gjennomgang av status for Norges vannforekomster, vurderes det at en tredel av vannforekomstene står i fare for ikke å nå miljømål om god økologisk status.  Derfor vil regjeringen øke bevilgningen til vannforvaltning med 15 millioner kroner. Dette inkluderer blant annet økte midler til opprydding av krypsiv.

– Vi må forbedre kvaliteten på vannmiljøet. Så mye som en tredel av Norges vannforekomster står i fare for ikke å få god nok økologisk status. Derfor vil vi øke bevilgningene til vannforvaltning. Det er også stort behov for opprydding av miljøgifter i sjøbunn, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Derfor vil regjeringen bevilge fire millioner kroner for å legge til rette for ytterligere igangsetting og gjennomføring av oppryddingsaktiviteter i forurenset sjøbunn fra 2015 og framover.

Videreføring av klima- og skogsatsingen

Klima- og skogsatsingen videreføres fram mot 2020 og samles i Miljøverndepartementet.

- Dette forslaget skaper trygghet for ordningens framtid, sier Sundtoft.

Regjeringen foreslår å endre bevilgningen til klima- og skogsatsingen med 400 millioner kroner. Dette blir gjort for å tilpasse bevilgningen til de forventede utbetalingene i 2014, men innebærer ingen reduksjon i aktivitetsnivået. Regjeringen vil følge opp klimaforliket, og dersom det blir behov for ekstra midler i 2014 vil regjeringen øke bevilgningen opp til tre milliarder kroner.

Tilpasser kompensasjonsordning

For å motvirke todelingen av norsk næringsliv og hindre karbonlekkasje, bevilger regjeringen penger til en CO2-kompensasjonsordning for industrien. For 2014 bevilges det 120 millioner kroner. Regjeringen foreslår å innføre et kvoteprisgulv på 30 kroner for denne ordningen. Dette innebærer at dersom kvoteprisen overstiger 30 kroner for støtteåret, vil det utbetales kompensasjon for det overstigende. Faren for karbonlekkasje antas å være liten ved lave kvotepriser og ordningen tilpasses dette.

Henter ut gevinster

Miljødirektoratets driftsbudsjett foreslås redusert med 15 millioner kroner. Miljødirektoratet er en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet. Sammenslåingen er ventet å gi innsparinger som følge av effektivisering i 2014, og her henter man ut et potensial.

Støtten til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser øker med om lag 1,8 millioner kroner sammenlignet med statsbudsjettet for 2013.

Miljøverndepartementet skifter navn til Klima- og miljødepartementet med virkning fra 1. januar 2014. Det gjennomføres flere endringer i departementsstrukturen: Planavdelingen overføres fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet. Videre overføres ansvaret for klima- og skogsatsingen fra Utenriksdepartementet til Miljøverndepartementet. Ansvaret for forvaltningen av statens kjøp av klimakvoter overføres fra Finansdepartementet til Miljøverndepartementet.