Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

53 skogområder er vernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 53 skogområder i 12 fylker i Midt-Norge og Sør-Norge. I alt vernes 131 kvadratkilometer. Ca. 70 kvadratkilometer av dette er produktiv skog. Med dette er noe over 2,6 % av samlet produktivt skogaeral i landet vernet.

9 foreslåtte verneområder i Oslomarka opprettes ikke som naturreservater nå. For disse områdene vil Klima- og miljødepartementet sluttføre en pågående dialog med viktige brukerinteresser innen idrett og friluftsliv. Departementets mål er at pågående aktivitet innen idrett og friluftsliv i størst mulig grad kan videreføres som tidligere uten krav til søknad, samtidig som de viktige naturverdiene i områdene ivaretas. 

Vernet av skogområder skal sikre truede arter og naturtyper i norsk skognatur, og å bidra til et representativt vern av skogtyper. Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er internasjonalt sjeldne. 50 prosent av de truede og nær truede artene i Norge lever i skog.

- En stor del av det truede naturmangfoldet i Norge fins i skog. Derfor er skogvern et viktig tiltak for å sikre norsk naturmangfold, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Områdene som vernes har stor variasjon. Her fins blant annet større gammelskogsområder opp mot fjellet, dramatiske bekkekløfter og elvekløfter, rike edellauvskoger og skoger ytterst mot kysten og i bratte fjordlier. 

Områdene som nå er vernet vil sikre viktige leveområder for et stort antall truede og nær truede arter. Det inngår også flere truede og nær truede naturtyper i områdene. 

Kalksjø og gammel granskog i Muusdalen naturreservat, Snåsa kommune i Nord-Trøndelag. Foto: Eldar Ryan Foto: Eldar Ryan

Vernevedtaket vil bidra til oppnåelse av følgende to nasjonale mål for naturmangfold:

 • -”Ingen arter og naturtypar skal utryddast, og utviklinga til truga og nær truga arter og naturtypar skal betrast”
 • -”Eit representativt utval av norsk natur skal bevarast for kommande generasjonar.”

I tillegg bidrar vernevedtaket til oppfyllelse av internasjonale mål, blant annet målet i FN-konvensjonen om biologisk mangfold om vern og bevaring av områder som er viktige for biologisk mangfold og økosystemtjenester. Det inngår også naturtyper som Norge har et internasjonalt ansvalt ansvar for, kystgranskog og kontinentale skogsbekkekløfter.

Vernevedtaket omfatter ca. 131 kvadratkilometer nytt verneareal, hvorav ca. 70 kvadratkilometer er produktiv skog. Områdene inngår i all hovedsak i arbeidet med frivillig skogvern på privat grunn. Det innebærer at grunneierne selv har tilbudt områdene for vern, mot erstatning. Det inngår også noe skog eid av Statskog SF og Opplysningsvesenets fond (prestegårdsskoger). Interessen for frivillig skogvern har de siste årene økt, og det pågår vernearbeid for et stort antall områder.

- Jeg er glad for at vi får på plass disse viktige verneområdene og vi vil jobbe videre med å styrke skogvernet, sier klima- og miljøministeren.

9 foreslåtte verneområder i Oslomarka opprettes ikke som naturreservater nå. Oslomarka er i nasjonal sammenheng unik ved at over en million mennesker bruker Marka til idrett og friluftsliv. For disse områdene vil Klima- og miljødepartementet sluttføre en pågående dialog med viktige brukerinteresser innen idrett og friluftsliv. Departementets mål er at pågående aktivitet innen idrett og friluftsliv i størst mulig grad kan videreføres som tidligere i verne-områdene og uten krav til søknad, samtidig som de viktige naturverdiene i områdene ivaretas. 

Samtidig er det viktig, blant annet av hensyn til de mange skogeierne som har bidratt positivt ved å tilby viktige skogarealer i Marka for vern, at vernesaken avklares snarlig. Det tas derfor sikte på en relativt snarlig avklaring i 2015 for de 9 Markaområdene.     

-Oslomarka er uten sammenligning landets mest brukte naturområde for friluftsliv og idrett. Jeg er svært opptatt av at vi skal ivareta naturverdier i verneområdene, samtidig som vi skal sikre at flest mulig kan bruke Marka aktivt til idrett og friluftsliv,  sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Følgende områder er nå vernet:

 1. Gudfjelløya/Tjåehkere naturreservat (utvidelse av Gudfjelløya naturreservat) i Lierne og Røyrvik kommuner, Nord-Trøndelag fylke
 2. Merkesfloen naturreservat i Lierne kommune, Nord-Trøndelag fylke          
 3. Migaren naturreservat i Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke
 4. Muusdalan naturreservat i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag fylke
 5. Feren naturreservat i Meråker kommune, Nord-Trøndelag fylke      
 6. Urddalen naturreservat i Osen kommune, Sør-Trøndelag fylke      
 7. Utvidelse av Hildremsvatnet naturreservat i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke
 8. Utvidelse av Grytdalen naturreservat i Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag fylke
 9. Utvidelse av Kvasshyllan naturreservat i Melhus og Midtre-Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag fylke
 10. Hisdalen naturreservat i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke          
 11. Mardalen naturreservat (utvidelse av Jutneset naturreservat) i Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke
 12. Tegningdalen naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark fylke 
 13. Viengskletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke           
 14. Utvidelse av Bergevika naturreservat i Ringsaker kommune, Hedmark fylke
 15. Utvidelse og endring av Brumundsjøen og Harasjømyrene naturreservat i Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke                              
 16. Hakaskallen naturreservat i Elverum kommune, Hedmark fylke    
 17. Mørkåa naturreservat i Nord-Odal kommune, Hedmark fylke        
 18. Trautskogen naturreservat i Nord-Odal kommune, Hedmark fylke
 19. Holmby naturreservat i Kongsvinger kommune, Hedmark fylke    
 20. Vålerberget naturreservat i Kongsvinger kommune, Hedmark fylke
 21. Sula naturreservat i Nord-Fron kommune, Oppland fylke              
 22. Ulbergsåa naturreservat i Sør-Fron kommune, Oppland fylke        
 23. Samsjøberga naturreservat i Jevnaker kommune, Oppland fylke    
 24. Moldberget naturreservat i Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke  
 25. Utvidelse av Oddelia naturreservat i Nordre Land kommune, Oppland fylke
 26. Utvidelse av Falken naturreservat i Østre-Toten kommune, Oppland fylke 
 27. Utvidelse av Svartdalstjerna naturreservat i Østre-Toten kommune, Oppland fylke
 28. Hatteråsen naturreservat i Eidsvoll kommune, Akershus fylke       
 29. Utvidelse av Kolås naturreservat i Vestby kommune, Akershus fylke         
 30. Svarverudelva naturreservat i Modum kommune, Buskerud fylke 
 31. Tokkeåi naturreservat i Tokke og Vinje kommuner, Telemark fylke
 32. Utvidelse av Elferdalen naturreservat i Notodden kommune, Telemark fylke
 33. Utvidelse av Flaaten naturreservat i Notodden kommune, Telemark fylke  
 34. Utvidelse av Grytdalen naturreservat, Drangedal kommune, Telemark fylke
 35. Store Snipen naturreservat i Skien kommune, Telemark fylke        
 36. Persholknatten naturreservat i Skien kommune, Telemark fylke    
 37. Linddalsliane naturreservat i Skien kommune, Telemark fylke      
 38. Utvidelse av Orsjømyra naturreservat i Skien kommune, Telemark fylke    
 39. Utvidelse av Søndre Versvik naturreservat i Porsgrunn kommune, Telemark fylke
 40. Grøneliane naturreservat i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke  
 41. Vågsdalsliane naturreservat i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke
 42. Rubbelifjell naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke       
 43. Utvidelse av Tveitaneset naturreservat i Tysvær kommune, Rogaland fylke
 44. Elgsjøen naturreservat, Osen og Roan kommuner, Sør-Trøndelag fylke.
 45. Liaberget naturreservat i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke   
 46. Bjørhusnatten naturreservat i Nes kommune, Buskerud fylke        
 47. Bjønnknuten naturreservat i Kragerø kommune, Telemark fylke   
 48. Eikebakka naturreservat i Sokndal kommune, Rogaland fylke       
 49. Utvidelse av Øykjeheia naturreservat i Sirdal kommune, Vest-Agder fylke 
 50. Kile naturreservat i Østre-Toten kommune, Oppland fylke
 51. Glitra naturreservat i Lier kommune, Buskerud fylke                        
 52.  Utvidelse av Grønnåsliane naturreservat i Kragerø kommune, Telemark fylke
 53. Ånuglo, Midtøya, Seløya og Flornes naturreservat i Tysnes kommune, Hordaland fylke

Område nr. 1-43 er frivillig skogvern områder på privateid grunn. Område nr. 44-49 er frivillig vern på privateid grunn i kombinasjon med vern av skog eid av Statskog SF eller Opplysningsvesenets fond (OVF). For område nr. 50 er OVF grunneier, for område nr. 51 og 52 er Statskog SF grunneier, og område nr. 53 er kjøpt av Miljødirektoratet.

Forskrifter for verneplanene for skogområder (pdf).

Kart

Oversiktskart for verneplanene (pdf)

Kart for hvert verneområde (Miljødirektoratet)

Nye skogområder vernet (Miljødirektoratet)