Historisk arkiv

Fem millioner til arkeologiske undersøkelser i forbindelse med drenering av jordbruksjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

I forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2013 ble det innført et nytt tilskudd til drenering av dyrket mark. Det ble vedtatt at Staten skal dekke utgifter til arkeologiske undersøkelser i slike saker dersom arealet som skal dreneres er på under 100 dekar.

Regjeringen er opptatt av å oppfylle statens forpliktelser om dekning av utgifter til slike nødvendige arkeologiske registreringer og utgravninger og setter av penger til dette i revidert nasjonalbudsjett.

- Jeg er fornøyd med at regjeringen vil bruke fem millioner kroner til arkeologiske registreringer og utgravninger i forbindelse med drenering av jordbruksjord, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Mange steder finnes det arkeologiske kulturminner i dyrket mark, selv om det har vært dyrket der i hundrevis av år. Dette ekstratilskuddet vil bidra til å øke kunnskapen om forhistorien. Dette er en ikke-fornybar ressurs som sikrer kunnskapsgrunnlaget for fremtiden.

Dreneringsrør som går tvers gjennom en kokegrop.
Dreneringsrør som går tvers gjennom en kokegrop. Kokegroper var i alminnelig bruk i jernalderen og ble brukt til å tilberede mat. (Foto: Elisabet Haveraaen, Klima- og miljødepartementet)