Historisk arkiv

Forenkling av regelverket om konsekvensutredninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Sundtoft la i dag frem forslag til lovproposisjon med sikte på forenkling av regelverket om konsekvensutredninger.

Endringsforslaget (proposisjon L nr. 61) gjelder kapittel 14 i plan- og bygningsloven om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk. I henhold til ny ansvarsfordeling mellom departementene er Klima- og miljødepartementet ansvarlig for dette lovkapitlet.

Målet med forslaget er å åpne opp for en mer fleksibel og hensiktsmessig behandling av de mange mindre tiltakene som omfattes av regelverket om konsekvensutredninger (såkalte vedlegg II-tiltak). Samtidig vil endringen bidra til økt offentlighet og medvirkning i vurderingen av om utbyggingstiltak vil kunne få vesentlige virkninger for miljø.

Ny forskrift om miljøvurderinger av tiltak og planer etter sektorlover vil bli sendt på bred høring i løpet av våren.