Historisk arkiv

Mer penger til omstilling i områder som er utsatt for rovvilt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen foreslår å innføre en egen omstillingspott som skal gjøre det lettere og mer forutsigbart for husdyreiere i rovviltutsatte områder å få tilskudd til omstilling til annen næringsvirksomhet innenfor landbruket.

Rovviltforliket slår fast at beitebruk i utmark i prioriterte rovviltområder skal tilpasses gjennom forebyggende tiltak og driftsomstilling. Utgangspunktet er forekomsten av rovvilt i beiteområdet.

Fra og med budsjettåret 2015 foreslår regjeringen derfor å sette av en egen pott på sju millioner kroner til omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold. Dette er for bønder som i lengre tid har hatt omfattende rovviltskader og som ønsker en omstilling til annen næringsvirksomhet med tilknytning til landbrukseiendommen.

-Formålet med å sette av egne penger til dette formålet er å redusere tap av sau og risiko for dyrelidelser i særlig utsatte rovviltområder. Vi mener egne penger til dette vil øke forutsigbarheten og bidra til å senke konfliktnivået, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Tilskuddspengene til omstilling skal fordeles av Miljødirektoratet, etter innspill fra regionale og lokale miljø- og landsbruksstyresmakter.