Historisk arkiv

Nytt utvalg utreder overvann i byene som følge av mer nedbør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen oppnevner utvalg som skal utrede konsekvensene av mer overvann i byene.

-Klimaendringene vil gi økt nedbør og vi må legge til rette for at overvann i byer og tettbebyggelser kan håndteres slik at vi unngår for store skader. Vi må forberede Norge på framtidens ekstremvær, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Utvalget skal gå igjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer.

Et slikt utvalg ble foreslått i Stortingsmelding 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge. Kommunene og andre offentlige og private aktører vil som følge av overvann få stadig større utfordringer med å forhindre skadevirkninger på bygninger og annen infrastruktur, samt helse og miljø. Store nedbørsmengder fører allerede til store kostnader ved oversvømmelser i byer og tettbebyggelser.

Avløpsnettet i byer og tettsteder er i dag ikke dimensjonert for tilførsel av store mengder overvann. Overvann må i større grad håndteres ved en rekke ulike lokale tiltak utenom avløpsnettet. Flere myndigheter forvalter regelverk som har betydning for mulighetene for håndtering av overvann.

Skadene ved store mengder overvann involverer blant andre innbyggerne, kommunene, forsikringsselskaper og vegeiere. Utvalget er derfor sammensatt av personer foreslått fra særlig berørte organisasjoner og enkelte uavhengige eksperter. Leder for utvalget er advokat Helge Skaaraas, Sarpsborg.

Formålet med utvalgets utredning og forslag skal være at kommunene og andre aktører skal ha tilfredsstillende og tydelige rammebetingelser for å kunne håndtere overvann i tettbebyggelser.

Utvalget skal komme med konkrete forslag til endringer i regelverk hvis det er nødvendig for å ivareta behovene som er identifisert.

Les mandatet til utvalget (pdf)

Utvalget har fått følgende sammensetning:

Helge Skaaraas, advokat (leder) Sarpsborg

Ann-Janette Hansen, spesialrådgiver KS, Råde

Dag Refling, utredningssjef, Huseiernes Landsforbund, Stavern

Mia Ebeltoft, advokat og fagsjef Finans Norge, Oslo

Elin Riise, juridisk rådgiver Norsk Vann, Hamar

Rolf Johansen, sjefingeniør Statens vegvesen, Sande i Vestfold

Helga Skofteland, regiondirektør Forbrukerrådet, Lørenskog

Jan Stenersen leder avløp Tromsø kommune, Tromsø

Hogne Hjelle, avdelingsleder Bergen kommune, Bergen

Gorm Kipperberg, førsteamanuensis Universitetet i Stavanger, Sandnes