Historisk arkiv

Saker om rovvilterstatning skal behandles på nytt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har besluttet at 77 dyreeiere skal få sine saker om rovvilterstatning behandlet på nytt. Sakene vil bli behandlet av Miljødirektoratet.

Frostating lagmannsrett avsa i november i fjor dom i den såkalte Krokann-saken. En dyreeier som ikke hadde fått erstattet alle tapte dyr som tapt til rovvilt, gikk til sak mot Staten. Eieren krevde at alle dyr ut over normaltapet måtte erstattes i områder med forekomst av rovvilt. Lagmannsretten var ikke enig i at utgangspunktet måtte være at alle dyr var tapt til rovvilt. Den slo fast at det må foretas en konkret helhetsvurdering av alle mulige tapsårsaker. Lagmannsretten kom likevel til at vedtaket var ugyldig fordi det ikke var foretatt en tilstrekkelig bred vurdering av andre mulige tapsårsaker enn rovvilt 

I etterkant av dommen mottok Miljødirektoratet 77 begjæringer om omgjøring av andre vedtak om rovvilterstatning. I møte 20. august  i år mellom klima- og miljøminister Tine Sundtoft  og Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag anmodet organisasjonene om at alle som hadde bedt om det, måtte få en ny realitetsbehandling av sine erstatningssaker.

- Vi har merket oss ønsket og begrunnelsen fra bondeorganisasjonene om ny realitetsbehandling. For å skape mest mulig ro om saken, er vi kommet til at begjæringene som Miljødirektoratet mottok i kjølvannet av Krokann-dommen, bør bli gjenstand for en ny vurdering i forvaltningen. Forutsetningen må imidlertid være at de som fremmet omgjøringsbegjæring, bekrefter at de ønsker en slik realitetsbehandling, sier Sundtoft.

En ny gjennomgang vil bli foretatt av direktoratet, blant annet av hensyn til en mest mulig lik behandling av sakene. I saksbehandlingen vil forvaltningen kunne trekke inn både kunnskap som er til fordel for søker, men også kunnskap som er til ulempe for søkers krav. Resultatet vil i prinsippet derfor kunne bli at også noen får redusert tidligere erstatningsutbetaling. For at forvaltningen skal kunne gjennomføre en ny realitetsbehandling, er det viktig at søker på forespørsel bidrar med opplysninger.

Direktoratet vil fatte nytt vedtak i alle de 77 sakene som gjennomgås, uavhengig av om erstatningsbeløpet endres eller ikke. Vedtakene kan påklages til Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljødepartementet sender i disse dager ut brev til alle de som har bedt om omgjøring av sine saker og ber dem bekrefte at de ønsker en realitetsbehandling av sin omgjøringsbegjæring.