Historisk arkiv

Longyearbyen planområde er utvidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Det er vedtatt endringer i flere forskrifter etter svalbardmiljøloven. Endringene innebærer bl.a. at hele Adventfjorden innlemmes i Longyearbyen planområde. Forskriftsendringene trådte i kraft 1. januar 2014.

- Det er viktig at Longyearbyen lokalstyre gis tilstrekkelig mulighet til å forvalte sjøområdene i Adventfjorden, og dette mener vi kan gjøres enklest ved at planområdet utvides til å omfatte hele fjorden, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Longyearbyen lokalstyre har selv tatt til orde for en slik utvidelse av planområdet.

Longyearbyen lokalstyre har et lokaldemokratisk styresett hvor de blant annet vedtar sine egne arealplaner, og forvaltningen her ligner i stor grad på kommunene på fastlandet. Dette skiller Longyearbyen fra de andre bosettingene på Svalbard.

Svalbardmiljøloven er det viktigste virkemiddelet for å nå Stortingets mål om å ta vare på Svalbards særegne villmarksnatur. Forslagene til forskriftsendringer ble sendt på bred høring våren 2013. Flere av de vedtatte endringene er i hovedsak modernisering av gjeldende regelverk og dels en forskriftsfesting av dagens praksis. Dermed har man nå et oppdatert forskriftsverk for å ivareta svalbardnaturen.

Det er også gjort endringer i motorferdselforskriften for Svalbard, noe som bl.a. innebærer å utvide forbudet mot bruk av luftputefartøy til å gjelde også i åpen sjø i et heldekkende belte på 1 nautisk mil ut fra land. Bruk av luftputefartøy er i dag ikke tillatt på land, islagte vassdrag og islagte sjøområder. Utvidelsen av dette forbudet er gjort primært av hensyn til dyrelivet, og er i tråd med forrige stortingsmelding om Svalbard der det framkommer at det i utgangspunktet ikke er ønskelig å åpne for nye typer motorferdsel på Svalbard av hensyn til miljøet. Det vil imidlertid være mulig å dispensere fra forbudet.

- Vi har et mål om en begrenset motorferdsel på Svalbard, og denne endringen vil bidra til å ta vare på det sårbare naturmiljøet på Svalbard. De endringene vi nå har gjort, sikrer at forskriftene er i samsvar med utviklingen på miljøområdet. Forskriftene vil bli et enda bedre verktøy for å beskytte naturen på Svalbard, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Vedtatte forskriftsendringer: