Historisk arkiv

Oversikt over ansatte i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. mars 2013

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har laget en oversikt over tilsatte i det statlige tariffområdet per 1. mars 2013.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har laget en oversikt over tilsatte i det statlige tariffområdet per 1. mars 2013.

Tabellen gir tall samlet på departementsområdene, for departementene og underliggende etater og viser tilsattes fordeling mellom heltid, deltid, årsverk og kjønn. Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. mars 2013 er kilden for oversiktene.

Per 1. mars 2013 er antall tilsatte 149 355. Dette tilsvarer en økning på 1 926 fra mars 2012, eller 1,3 %. Veksten finnes først og fremst i områdene under Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Reduksjon i antall tilsatte fra mars 2012 til mars 2013 finnes bl a i områdene under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet. I selve departementene er det en samlet økning i antall tilsatte på 43 i denne måleperioden.

Statistikken omfatter alle statlige virksomheter der de tilsatte får lønns- og arbeidsvilkår fastsatt etter statens lønnsregulativ. Unntatt fra tallmaterialet i tabellen er imidlertid toppledere og dommere på kategorilønn, personer lønnet per time, etter overenskomst eller hvor lønnsutgiftene ikke dekkes over et bestemt kapittel i statsbudsjettet. Omfanget på omtalte kategorier er om lag 7 800 personer, hvorav personer på timelønn er den største gruppen, 5 200.

Ansatte i statlige foretak, statlige aksjeselskaper, statlige stiftelser eller andre organisasjoner som staten eier er ikke med i tjenestemannsregisteret.

Spørsmål kan rettes til Åsa Kalvaa, ask@fad.dep.no.

Denne tabellen, samt andre oversikter utgjør vedlegg 1 i Prop. 1 S (2013 – 2014) fra departementet.