Historisk arkiv

Tilsyn oppleves som nyttig og bidrar til læring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuner og fylkesmannsembeter opplever stort sett at statlig tilsyn er nyttig og bidrar til læring og bedre kommunale tjenester. Det viser en kartlegging fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Rapporten "Statens tilsyn med kommunene – organisering, omfang, nytte og forbedringsmuligheter" (Difi-rapport 2016:05) er laget på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Difis funn viser at tilsyn oppleves som nyttig både av tilsynsmyndighetene og kommunene. Aktørene mener tilsyn bidrar til læring og til bedre kommunale tjenester. Difi peker også på områder med forbedringspotensial, som samordning og samling av informasjon.

Difi har gjort en undersøkelse for å fremskaffe mer kunnskap om hvordan det statlige tilsynet med kommunepliktene fungerer i dag. Undersøkelsen har sett nærmere på styring, omfang, andel landsomfattende tilsyn, gjennomføring av tilsyn, samordning, bruk av læringsaktiviteter, kommunenes oppfølging og om tilsyn er et bidrag til at kommunene fyller pliktene de har i henhold til lovverket.

Oppdraget ble gitt fra departementet for å innhente kunnskap som grunnlag for gjennomgangen av statlig tilsyn med kommunesektoren, som ble varslet i Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen. 

Difi mener kommunenes tidsbruk knyttet til statlig tilsyn ikke utgjør en urimelig belastning for kommunene. Landsomfattende/nasjonale tilsyn bidrar til å sikre enhetlige tilsyn i hele landet, men det er viktig at de nasjonale tilsynsmyndighetene arbeider med å identifisere og velge ut de mest relevante temaene for slike tilsyn. Selv om tilsyn oppleves som nyttig, viser undersøkelsen også at veiledning oppleves som like nyttig som tilsyn for å sikre regeletterlevelse.

Fylkesmannen har et særskilt ansvar for samordning av tilsyn mot kommunene. Difi mener fylkesmannens ulike tilsyn synes godt samordnet, men at samordningen med de andre regionale tilsynsaktørene kan bli bedre. Difi mener også det er et forbedringspotensial i at de nasjonale tilsynsmyndighetene i større grad samordner tilsynsmetodikk og begrepsbruk.