Historisk arkiv

Foreslår bostøtte til beboere i bokollektiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett å endre regelverket slik at beboere i bokollektiv kan få bostøtte. Nå sendes saken til behandling i Stortinget.

- Ved å utvide ordningen legger regjeringen til rette for at flere vanskeligstilte kan få et godt sted å bo, og til raskere bosetting av flyktninger i kommunene. Det bidrar til bedre integrering, spesielt av unge voksne, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem.

Dagens bostøtteregelverk gjør at vanskeligstilte i liten grad kan motta bostøtte i bokollektiv dersom ikke kommunen disponerer boligen selv. Det fører til at kommunene ikke alltid velger å bosette personer i bokollektiv selv om det hadde vært gunstig for beboerne og for samfunnet. Endringen skal gi kommunene større handlingsrom i bosettingsarbeidet.

Kommunene skal nå få mulighet til å godkjenne boliger som bokollektiv ut fra helse- og sosialformål, slik at beboerne kan søke om bostøtte. Regjeringen foreslo å bevilge 21 millioner kroner til formålet i 2016.

Bare positive høringssvar

Forslaget krever en mindre lovendring. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte derfor på høring forslag til hvordan bostøtteloven skal endres.

Da høringsfristen gikk ut 25. mai, var det kommet inn 21 høringssvar. Alle var positive. Blant dem som støtter forslaget, er Leieboerforeningen, Huseiernes Landsforbund og flere store og små kommuner.

I dag sender regjeringen forslaget til behandling i Stortinget. Målet er at det skal være mulig for personer i bokollektiv å søke om bostøtte allerede til høsten.

– Dette er et godt tiltak for bosetting av flyktninger og andre vanskeligstilte som flere kommuner har etterlyst. Regjeringen har derfor gjort det vi kan for at endringen kan tre i kraft allerede fra 1. juli og håper at Stortinget følger opp og behandler forslaget før sommeren, sier Sanner.

Stortinget anmodet i 2015 regjeringen om å utrede muligheten for å gi bostøtte til personer i bokollektiv (nr. 800 (2015-2016)). Regjeringens forslag følger opp anmodningsvedtaket.