Historisk arkiv

Geodataforskriften fullt utbygd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Geodataforskriften fastsetter hvordan offentlige etater skal tilrettelegge og dele geografisk informasjon. Forskriften er komplementert med regler om elektroniske geodatatjenester.

Geodataforskriften gjennomfører EUs INSPIRE-direktiv (2007/2/EF). Med denne endringen er nå hele INSPIRE-regelverket på plass slik det ble lagt opp til med det opprinnelige direktivet fra 2007. Tilføyelsen er av teknisk art. Først og fremst innføres det krav om dokumentasjon av elektroniske geodatatjenester som skal være tilgjengelig gjennom den offentlige infrastrukturen for geografisk informasjon.

Målet med EUs INSPIRE-direktiv er å etablere en europeisk infrastruktur for geografisk informasjon. Norge deltar i dette arbeidet som et ledd i EØS-samarbeidet. Felles regler for geodata og elektroniske geodatatjenester er nødvendig for å kunne dele og utveksle offentlige geodata på en effektiv måte. Med den oppdaterte forskriften vil det bli enklere for offentlige etater å tilrettelegge og dele mer geografisk informasjon. Den praktiske gjennomføringen av INSPIRE-regelverket skjer etappevis fram mot 2024.

Endringen er publisert i Norsk Lovtidend. Geodataforskriften finnes på nettsidene til Lovdata

Nærmere om geodataloven, geodataforskriften og INSPIRE-regelverket finnes i temaartikkelen Deling av geodata – Geodataloven.

Nærmere om den geografiske infrastrukturen i Norge med oversikt og tilgang til offentlige kartdata finnes på nettsiden "Geonorge".

Høringen og uttalelser. 

Kontakt:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22242500.