Historisk arkiv

Overgangsordning for kompetansekrav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nye kompetansekrav for sentral godkjenning av foretak i byggenæringen trådte i kraft fra nyttår 2016. For mange firmaer kom de nye kravene overraskende på. Kommunal- og moderniseringsdepartementet innfører derfor en overgangsordning som innebærer at langvarig praksis godkjennes frem til 1. juli 2018.

1. januar 2016 trådte en rekke endringer i byggesaksforskriften i kraft, blant annet klare krav til utdanning. En viktig bakgrunn var å sikre likebehandling av foretak innen EØS-området. Norske og utenlandske firmaer skal konkurrere på like vilkår.

Det har kommet tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak at endringene har kommet overraskende og fått negative konsekvenser for dem.

Departementet har derfor vedtatt en overgangsordning for den sentrale godkjenningsordningen. Overgangsordningen innebærer at foretak i en toårsperiode kan få fornyet sin sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis.

Dette betyr at foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning, kan vurderes etter de mer lempelige kompetansekravene som gjaldt før 1. januar 2016.

Overgangsregelen gjelder kun kravene til utdanning og praksis. Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver - og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår.

Overgangsbestemmelsen gjelder frem til 1. juli 2018. Etter denne datoen skal alle sentralt godkjente foretak oppfylle kompetansekravene fullt ut.

Departementet har samtidig vedtatt en bestemmelse som presiserer at relevant sentral godkjenning normalt skal legges til grunn av kommunene ved erklæring om ansvarsrett, tilsyn med kvalifikasjoner og eventuell vurdering av tilbaketrekking av ansvarsrett. 

Kontaktperson:
Direktoratet for byggkvalitet, kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen, telefon 924 60 831