Historisk arkiv

Utmarksforvaltningen skal forenkles

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag fikk kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overlevert rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på tiltak for å styrke kommunenes førstelinjetjeneste innen utmark.

- Jeg er glad for at rapporten inneholder forslag som vi kan arbeide videre med og følge opp, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det er et mål å legge til rette for bærekraftig verdiskaping basert på de rike ressursene i utmarka. Kommunal- og moderniseringsdepartementet samarbeider med Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet om dette temaet. Utmarka er en felt der mange ulike sektorinteresser møtes -  med ulike tradisjoner, ulik kultur og til dels motstridende interesser. Derfor er det viktig å samarbeide for å utnytte det store potensialet for bred verdiskaping i utmark.

Norge har en fantastisk natur som utgjør viktige ressurser for mange lokalsamfunn. Utmark er friluftsområder, viktige næringsarealer for skogsdrift og landbruksvirksomhet, reiseliv, jakt og fiske.

Forenkling av utmarksforvaltning er viktig i Kommunal- og moderniseringsdepartementets arbeid med region- og kommunereform, og det har stor betydning i arbeidet med en aktiv distriktspolitikk. Større kommuner gjør at utmarksområder kan forvaltes mer helhetlig. På den måten kan kommunene bli mer kraftfulle forvaltere av utmarksressursene.

Rapporten som nå legges fram, kommer med forslag til tiltak som skal gi kommunene en sterkere rolle i utmarksforvaltningen. Mange kommuner gjør også en god jobb innen utmarksforvaltning i dag. Rapporten slår fast at det er store variasjoner mellom kommunene. Den kommer med konkrete tiltak som kommunene kan ta fatt i. Arbeidsgruppen har også kommet med forslag til hvordan kommunene kan styrke sin myndighetsutøvelse i utmarksforvaltningen.

- Jeg vil oppfordre både kommuner, fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og nasjonale myndigheter til raskt å vurdere hvordan de kan prøve ut forslagene som ligger i rapporten, sier Sanner. KMD har satt av 3 millioner kroner per år i fem år for å prøve ut forenklingstiltak i kommunene. Gjennom forsøksordningen skal kommuner kunne gjennomføre konkrete tiltak med mål om økt verdiskaping basert på utmarkas ressursgrunnlag. Departementet vil prioritere kommuner som søker om kommunesammenslåing, sier statsråd Sanner.

Arbeidsgruppens rapport:

Overlevering av rapport om utmarksforvaltning
Fra venstre: Grete Ellingsen, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Julia Brännström Nordtug, politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet, Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister og Hanne A. Velure, leder for arbeidsgruppen bak rapporten. Foto: KMD