Historisk arkiv

Garden som ressurs – ny veileder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen ønsker å legge bedre til rette for landbruksbasert næringsutvikling gjennom forenklet veiledning og ved at landbruket integreres bedre i regional og lokal samfunnsplanlegging. Veilederen Garden som ressurs skal bidra til dette.

Garden som ressurs er en veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket. Den skal gi hjelp til riktig og effektiv saksbehandling av tiltak på landbrukseiendommer. Veilederen er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i fellesskap. Målgruppa er kommunale og andre offentlige saksbehandlere og private tiltakshavere.

Garden som ressurs er en ny veileder, og erstatter veileder T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss fra 2005. Hensikten er å gi oppdatert veiledning ut fra dagens regelverk og problemstillinger, gjøre regelverket enklere å forstå og å tydeliggjøre kommunenes handlingsrom.

Veilederen har tre deler:

  • Del 1 klargjør hvordan kommunens skal vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres som del av landbruksdriften på gården, og hvilke tiltak som må avklares gjennom arealplan eller dispensasjon.
  • Del 2 viser hvordan det enkelt kan tilrettelegges for tilleggsnæringer i landbruket gjennom kommunale arealplaner.
  • Del 3 gir veiledning om bruksendringer og behandling av enkeltsaker. 

Veileder H-2401 Garden som ressurs