Historisk arkiv

Nyheter

Enklere å få brukstillatelse for bygg som er ferdige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen gjør det enklere for utbyggere å få tillatelse til å ta bygg i bruk. Dette går fram av forskriftsendring som Kommunal- og moderniseringsdepartementet nettopp har fastsatt.

Departementet fortsetter sitt arbeid med å forenkle plan og bygningsregelverket.

Forenklingen av reglene om brukstillatelse vil sikre mer ensartet praksis i kommunene, og bidra til effektivisering av de siste fasene i byggeprosessen, uten å gå på bekostning av sikkerheten. 

I praksis betyr endringen at kommunens frist for å behandle søknad om brukstillatelse kan bli forkortet med så mye som to uker. Byggverk som er klare til å tas i bruk kan dermed tas i bruk tidligere enn før.

Endringen som vedtatt er for mange kommuner bare en lovfesting av langvarig og etablert praksis.

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) (Lovdata.no)

Endringen trer i kraft straks.