Forsiden

Historisk arkiv

Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut en midlertidig tilskuddsordning til tiltak som bidrar til å styrke romanifolket/taternes språk, kultur og historie. Søknadsfrist er 11. juni og 15. september i år.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Det kan gis tilskudd til ulike små og store prosjekter som bidrar til å oppfylle formålet med ordningen. Eksempler kan være kurs, konserter, håndverksprosjekter, utstillinger, arrangementer, rettshjelptiltak eller annet.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne kan søke om prosjektstøtte. Det blir ikke gitt støtte til privatpersoner over denne tilskuddsordningen, men enkeltmannsforetak kan søke støtte.

Søkere som har rett til å utøve rettshjelpvirksomhet, kan søke tilskudd til juridisk bistand og rettshjelp til romanifolket/taterne.

Hvordan kan du søke?

Det er laget et eget søknadsskjema for tilskuddsordningen som skal brukes.

Søknadsfristen er 11. juni og 15. september i år.

Midlertidig tilskuddsordning til permanent ordning er på plass

Departementet har etablert en referansegruppe som skal komme med innspill til oppfølgingen av tater-/romaniutvalgets rapport – NOU 2015: 7 Assimilering og motstand. Det første temaet som blir tatt opp i referansegruppen er hvordan den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne skal brukes framover.

I 2017 ble det lyst ut en midlertidig tilskuddsordning for at ønskede prosjekter skulle kunne settes i gang i påvente av en langsiktig løsning for den kollektive oppreisningen. Ettersom en ny løsning neppe vil være klar i år heller, har departementet valgt å videreføre den midlertidige tilskuddsordningen i ett år til.