Historisk arkiv

Bevilger 3,7 millioner kroner til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt over 3,7 millioner kroner i tilskudd til 31 ulike prosjekter og tiltak. Midlene skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven.

Tilskuddene er gitt til ulike virksomheter, organisasjoner og faglige nettverk (se oversikt under.) Støtten fra departementet skal øke kompetansen innen planlegging og utvikling og bruk av kart og geodata.

Departementet legger stor vekt på at alle som deltar i planprosesser, har tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter, plikter og om hvordan planarbeidet forløper. Dette vil bidra til at kommunene og fylkeskommunene lykkes med god medvirkning i planarbeidet, at planene har god kvalitet og at prosessene går effektivt.

Departementet har også som målsetting å øke den tekniske standarden på slike planer. Dette kan oppnås blant annet ved å utvikle nye digitale hjelpemidler i saksframstillingen og å samordne prosessene fra plan til byggesak.

I år har departementet fått 62 søknader fra 47 ulike søkere. Det samlede søknadsbeløpet er på cirka 13 millioner kroner og vitner om stor interesse for ordningen. 31 prosjekter og tiltak har samlet fått tildelt 3,7 millioner kroner.

Disse søkerne har fått tildelt tilskudd i 2019:

Tema planlegging:

 • Norsk Sentrumsutvikling
 • Transportøkonomisk institutt
 • Paaby Prosess
 • FN-sambandet
 • BULLBY (Byutviklingens lange linjer)
 • Ungt Entrepenørskap Østfold
 • Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) v/Sekretariatet for etter- og videreutdanning, Forum for utdanning for samfunnsplanlegging og Forum for kommunale planleggere
 • Habitat Norge
 • Oslo Open House 2019

Tema kart og geodata:

 • Forum for natur og friluftsliv i Oslo og Akershus
 • Karttjenester AS
 • GeoForum nasjonalt
 • GeoForum Hedmark og Oppland
 • GeoForum Trøndelag
 • GeoForum Hordaland
 • GeoForum Sørlandet
 • GeoForum Oslo og Akershus
 • GeoForum Rogaland
 • Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
 • Runde Miljøsenter
 • Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggs-prosjekter (BA-nettverket)
 • Norconsult
 • Terra Tec AS

Tema universell utforming:

 • Universell utforming AS
 • Borettslag Lier
 • Svangtun kulturarkitekter og Urban Sjøfront AS

Nærmere informasjon om de enkelte søknadene, kan fås ved å kontakte Planavdelingens forkontor ved Anne S. Haug.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00