Historisk arkiv

Ny rapport om utbyggingsavtaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ved utbygging av nye områder, vil det ofte være behov for infrastrukturinvesteringer, viser en ny rapport. Investeringene må kommunen enten dekke selv eller få utbygger til å bekoste. − Rapporten gir interessant informasjon som vi vil bruke i videreutviklingen av lovverket og politikken, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har professor emiritus Jon Vislie, Samfunnsøkonomisk Analyse og Hjort Advokatfirma utarbeidet en rapport om finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder. 

Prinsippet om at grunneier og/eller utbygger er med og finansierer nødvendige investeringer i infrastruktur har lange tradisjoner i Norge, og skriver seg helt tilbake til bygningsloven i Christiania i 1827. Dagens virkemidler for utbyggerbidrag ved infrastrukturinvesteringer er opparbeidingsplikt- /refusjon og utbyggingsavtaler. Bruken av utbyggingsavtaler er under utvikling, og rammeverket kan tidvis oppfattes som uklart og omstridt. KMD er nå i gang med et større arbeid for å vurdere virkemidlene for finansiering av offentlig infrastruktur.

− Her vil vi gå bredt inn i problemstillingen og lytte til næringen og andre som bruker regelverket hver dag. Det er viktig at kartet og landskapet stemmer med hverandre, sier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ønsket en overordnet vurdering av hvordan offentlig infrastruktur bør finansieres ved nybygging, og spesielt å se på alternative modeller for hvordan utbyggere kan bidra i dette arbeidet.

Samfunnsøkonomisk Analyse og Hjort Advokatfirma har levert en rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som drøfter ulike modeller for finansiering av offentlig infrastruktur, og gir en samfunnsøkonomisk analyse av alternative modeller. I tillegg gir rapporten en vurdering av kommunenes forutsetninger for å legge til rette for boligbygging.

− Det er tydelig at tiden er moden for å ta opp verktøykassa og se om de redskapene vi har tilgjengelige i dag passer til dagens utfordringer når det kommer til finansiering offentlig infrastruktur sier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00